Το 2ο τρίμηνο του 2019 ο διαγωνισμός για το “Ultrafast Broadband”

316

Το 2ο τρίμηνο του 2019 τοποθετείται η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο “Ultrafast Broadband”, προϋπολογισμού €300 εκατ. Το νέο πρόγραμμα, που αποτελεί συνέχεια των δράσεων Superfast Broadband (SFBB) και Rural Broadband (RB), προβλέπει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό χρήστη, που θα εξασφαλίζει σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps (αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps). Χθες, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, το έργο, το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς, σε περιοχές που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα δίκτυα, για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας που έχει θέσει η Ε.Ε. για το 2025 (Gigabit Society).

Στόχος είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές, που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, καθώς και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας. Η δράση θα υλοποιηθεί με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι, ώστε να μην παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς και να μην λειτουργεί ανασταλτικά σε σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου- Ιδιωτικού Τομέα) και η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020” (ΕΠΑνΕΚ) και το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Απαιτήσεις του έργου
Το χρονικό πλαίσιο του έργου και του επιχειρηματικού πλάνου εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα 15 έτη. Τα πρώτα 4 είναι η φάση ανάπτυξης του δικτύου και τα υπόλοιπα η φάση παραχώρησης και λειτουργίας του δικτύου. Ωστόσο η λειτουργία του δικτύου μπορεί να εκκινήσει και πριν την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή, που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να ικανοποιεί τις κάτωθι βασικές αρχές: Ανάπτυξη ενός δικτύου ανοικτής πρόσβασης (Open-access network), το οποίο θα επιτρέπει τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού, διαστασιολόγηση της υποδομής, έτσι ώστε όλοι οι συνδρομητές σε μια περιοχή να μπορούν να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη ποιότητα υπηρεσιών, αξιοποίηση κατά το μέγιστο δυνατόν των υπαρχουσών δικτυακών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί οικονομικά και τεχνικά προσφορότερη επιλογή από την ανάπτυξη νέων υποδομών, τεχνολογική ουδετερότητα, έτσι ώστε, όμως, να εξασφαλίζεται ότι θα παρέχονται τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.

Στρατηγική επιλογή
“Η Πολιτεία παρεμβαίνει, αξιοποιεί τους δημόσιους πόρους και αναβαθμίζει τα δίκτυα σε όλη τη χώρα. Με τη στρατηγική μας επιλογή, η οποία ξεπερνά σε δημόσιες επενδύσεις τα 700 εκατ., κινητοποιούμε επενδύσεις ύψους 3 δις από τον ιδιωτικό τομέα”, σχολίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλης Μαγκλάρας, σημείωσε: “Η ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού κατασκευαστικού έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετάβαση της Ελλάδας από την “εποχή του χαλκού” στην εποχή της οπτικής ίνας. Η χώρα κλείνει σταδιακά το χάσμα που τη χωρίζει από τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης”.

Ευρυζωνικότητα
Το Ultrafast Broadband έρχεται σε συνέχεια δύο άλλων παρεμβάσεων για την ευρυζωνικότητας, το Superfast Broadband Project (SFBB) και το Rural Broadband project. Η πρώτη δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση όλων των πολιτών για την απόκτηση υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων από 100 Mbps έως 1 Gbps, στις περιοχές όπου υπάρχουν ή αναπτύσσονται με ιδιωτικές επενδύσεις σχετικές υποδομές, ανοιχτές προς όλους τους παρόχους. Οι περιοχές, που εντάσσονται στη δράση SFBB, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της δράσης UFBB. Το Rural Broadband project είναι ένα έργο υποδομής, που υλοποιείται με διαδικασία ΣΔΙΤ και το οποίο έχει ως στόχο την κάλυψη 5.077 οικισμών με συνολικό πληθυσμό 525.327 κατοίκων. Όλες οι περιοχές του Rural Broadband εξαιρούνται, επίσης, από το πεδίο εφαρμογής του UltraFast Broadband.

Πηγή: ΣΕΠΕ