Στις 20 Ιουνίου η γενική συνέλευση του ΟΤΕ

549

Σε τακτική γενική συνέλευση στις 20 Ιουνίου, καλεί τους μετόχους του ο ΟΤΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

  3. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2017.

  4. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2016 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2017.

  5. Έγκριση της συνέχισης, για το διάστημα από 31.12.2017 έως 31.12.2018, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

  6. Τροποποίηση του Άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

  7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α’ Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 και η Β΄ Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 26η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.