Στις 2 Μαρτίου ανακοινώνει αποτελέσματα ο όμιλος ΟΤΕ

663

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017, σύμφωνα με το οποίο:

-Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους.

-Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016, θα γίνει την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017.

-Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι – Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ).

-Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2016 ορίζεται η Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2016 έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουνίου.

-Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 (Record Date).

-Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017.

Επισημαίνεται ότι : (i) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, και (ii) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά από τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του ΧΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης.