Με πάνω από το 36% οι τράπεζες στη Forthnet

966

Στην αύξηση του ποσοστού που κατέχουν στη Forthnet προχώρησαν οι πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας, μέσω άσκησης δικαιωμάτων μετατροπής σε μετοχές της εισηγμένης.

Οι πιστώτριες τράπεζες, στο πλαίσιο της κάλυψης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 70,1 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Forthnet το 2016, είχαν προχωρήσει στη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές που αθροιστικά αντιστοιχούσαν στο 32,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Με ανακοίνωση της η Forthnet ενημέρωσε σήμερα το πρωί πως οι τράπεζες προχώρησαν κατά τη διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής, η οποία έληξε την 30.01.2019, στην άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής σε μετοχές της εκδότριας (Forthnet).

Συνολικά, ασκήθηκαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της Εκδότριας για συνολικά 8.723.237 Μετατρέψιμες Ομολογίες, με αποτέλεσμα το ποσοστό των τραπεζών να διαμορφώνεται σε επίπεδα οριακά άνω του 36%.

Στο ερώτημα κατά πόσον η αύξηση του ποσοστού αυτού ενεργοποιεί τις διαδικασίες για την υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται βάσει της νομοθεσίας σε υπέρβαση του 33,3%, του ορίου της καταστατικής μειοψηφίας, αρμόδιες τραπεζικές πηγές ανέφεραν πως οι πιστώτριες τράπεζες δεν δρουν συντονισμένα, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, ενώ κάθε τράπεζα ξεχωριστά κατέχει κάτω από το όριο του 20%, κατά συνέπεια , σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, δεν ενεργοποιούνται οι σχετικές διατάξεις.

Αν και του ζητήματος θα αποφανθούν οι χρηματιστηριακές αρχές, ερώτημα, ωστόσο, υπάρχει κατά πόσον με ποσοστό λίγο πάνω από το 36% συνολικά, μία ή περισσότερες τράπεζες θα επιδιώξουν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να αποκτήσουν λ.χ. εκπροσώπηση στο Δ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αυτή που αυξάνει τη συμμετοχή των πιστωτριών τραπεζών  πάνω από τα μέχρι πρότινος γνωστά επίπεδα, εμφανίζεται ικανή για να δρομολογήσει εξελίξεις, σε μια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη και οδεύει προς την τελικής ευθεία ο διαγωνισμός με σύμβουλο τη Nomura για την πώληση των συμμετοχών και των δανείων των τραπεζών στην εταιρεία.

Υπενθυμίζεται πως εάν οι τράπεζες μετατρέψουν το σύνολο των ομολογιών που κατέχουν θα ελέγχουν συνολικά το 71,5% της εταιρείας. Vodafone και Wind πριν την άσκηση των δικαιωμάτων από τις τράπεζες κατείχαν το 4,5% και 22,17% αντίστοιχα της Forthnet, ενώ ποσοστά άνω του 10% κατείχαν εταιρεία συμφερόντων του Άραβα επενδυτή Abdulaziz Al Ghurair και το Δημόσιο της Τυνησίας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

“Η Εταιρεία έχει εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 €, με ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το “ΜΟΔ”), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Συνεπεία ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 179.991.941, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι “Μετατρέψιμες Ομολογίες”), οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το “Χ.Α.”). Σχετικώς, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

1. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων, Τράπεζα Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής, η οποία έληξε την 30.01.2019, ασκήθηκαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της Εκδότριας για συνολικά 8.723.237 Μετατρέψιμες Ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα μετατροπής ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθέναν από τους παρακάτω ομολογιούχους: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και Attica Bank.

2. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ανωτέρω ομολογιούχους των – συνολικά – 8.723.237 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα αυξηθεί κατά 2.616.971,10 € και θα εκδοθούν συνολικά 8.723.237 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι “Νέες Μετοχές”), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του ΜΟΔ, με σχετική απόφασή του θα διαπιστώσει και πιστοποιήσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και την παράδοση στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαπίστωσης και πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερες ανακοινώσεις της.

4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (51.773.224,20 €) και θα είναι διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερις (172.577.414) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30€).”

Πηγή: capital.gr