Ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση για το δωρεάν δημόσιο Wifi

600

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το δωρεάν Wifi σε περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα αποφάσισε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε δημόσιους χώρους σε όλη την Επικράτεια.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 14.740.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.887.096,77€ ΦΠΑ: 2.852.903,23€) και προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 25% του προϋπολογισμού.

Η υπουργική απόφαση

Η απόφαση του Ψηφιακής Πολιτικής προβλέπει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: “WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο” ως υποέργα 1 έως 5 της υπό ένταξης πράξης με τίτλο: “WiFi4GR – Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο” και κωδ. ΟΠΣ 5033070, που εντάσσεται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας “Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας” (03) και “Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)” (03Σ), του Ε.Π “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη την χώρα. Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε δημόσιους χώρους σε όλη την Επικράτεια.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 14.740.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.887.096,77€ ΦΠΑ: 2.852.903,23€) και προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 25% του προϋπολογισμού.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί:

• Στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr
• Στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών http://www.digitalplan.gov.gr
• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης www.mindigital.gr.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr