Το σχέδιο δράσης της ΕΕΤΤ για το 2014

76

Το παρόν είναι μία περίληψη του σχεδίου δράσης για το έτος 2014, το οποίο αναπτύχθηκε κατόπιν συνεργασίας όλων των διευθύνσεων της ΕΕΤΤ. Αποτελεί το συγκερασμό και τη συμφωνία τόσο της ανάγκης βραχυπρόθεσμων ενεργειών της διοίκησης της ΕΕΤΤ όσο και της προετοιμασίας αυτής, ως ρυθμιστικής Αρχής, για πιο μακροχρόνιες τοποθετήσεις απέναντι στις εξελίξεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει στηριχθεί στον προϋπολογισμό που ήδη εγκρίθηκε από την Ολομέλεια για το τρέχον οικονομικό έτος. Στην πλήρη ανάλυσή του, περιλαμβάνει αναθέσεις των ενεργειών σε επιμέρους οργανωτικές ενότητες – διευθύνσεις και τμήματα – της ΕΕΤΤ ώστε να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του. Το σχέδιο αυτό είναι κυλιόμενο. Θα αναθεωρείται εντός του έτους, όποτε παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στην πορεία υλοποίησής του.

 

Το περιβάλλον

Κανένα σχέδιο αυτού του είδους δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο κενό. Γι’ αυτό λάβαμε υπόψη μας τις εξωτερικές και μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από την ΕΕΤΤ. Ως κύρια παράμετρο θεωρούμε την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και την υλοποίηση της ιδέας της Ενιαίας Αγοράς Τηλεπικοινωνιών. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται, επί του παρόντος, από έντονες διαφορές απόψεων ανάμεσα στις διάφορες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον κλάδο (stakeholders). Αν και σχεδόν όλες οι ομάδες συμφωνούν ότι η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά είναι μία ανάγκη για την Ευρώπη, εν τούτοις, ο οδικός χάρτης προς την επίτευξη αυτής της Αγοράς δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί. Η Ελληνική Προεδρία 2014 εργάζεται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή. Παραπέμπουμε σε παρουσίαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ σε σχετικό συνέδριο στις Βρυξέλλες, την 11/3/2014 (http://www.eett.gr), αλλά και στο επίσημο website της DGConnect.

 

Όσον αφορά τις μακροοικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις δράσεις μας στην παραδοχή ότι οι κλάδοι τους οποίους ρυθμίζουμε, αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, μέσω της προσέγγισης επενδύσεων.

 

 

Απειλή διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βρισκόμαστε και πάλι σε συνθήκες διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος, το οποίο απειλεί μεμονωμένα άτομα ή ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού με αποκλεισμούς κάθε είδους: αποκλεισμούς τοποθεσίας, εισοδήματος, ηλικίας, ειδικών κατηγοριών πολιτών, κ.ά.

 

Ως ανεξάρτητη ρυθμιστική Αρχή για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, μας έχει ανατεθεί από το Νόμο η εποπτεία των αγορών ώστε να εξασφαλίζουμε ότι αυτές λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς και σε ανταγωνιστικές συνθήκες. Αυτό τελικά συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη των ρυθμιζόμενων κλάδων.

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Τα σημαντικότερα σημεία των πρωτοβουλιών και δράσεων της ΕΕΤΤ στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2013 περιλαμβάνουν:

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

 • Σταθερή ευρυζωνικότητα: Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό ανήλθε σε 25,8% έναντι 23,8% στο τέλος του 2012 με 2.913.191 συνδέσεις έναντι 2.689.428 στο τέλος του 2012. Σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, μετά την αναθεώρηση της προσφοράς αναφοράςγια την παροχή Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητου (ΕΜΑ) βρόχου, για τους μεν καταναλωτές διασφαλίστηκε η ποιότητα της υπηρεσίας, στους δε εναλλακτικούς παρόχους δόθηκε η δυνατότητα να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα VDSL ισότιμα και υπό ανταγωνιστικές συνθήκες με τον ΟΤΕ. Στα τέλη του 2013, οι συνδέσεις VDSL ανήλθαν σε 48.878 έναντι 3.165 στο τέλος του 2012. Η δυνητική κάλυψη VDSL βασίζεται σε 187 κέντρα, τα οποία αναλογούν σε περισσότερους από το 69% των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας στη χώρα.
 • Κινητή Ευρυζωνικότητα: Συνεχίστηκε η ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων 4G/LTE. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013, 969.763 χρήστες είχαν πρόσβαση στο Internet (μέσω καρτών σε laptops), ενώ 4.412.039 χρήστες είχαν πρόσβαση, μέσω κινητών τηλεφώνων.
 • Η σημαντική μείωση των τελών στη χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων (2012–2013) αποτέλεσε μία σημαντική εξέλιξη που ενίσχυσε τον ανταγωνισμό, οδηγώντας στη διάθεση νέων συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων στην κινητή τηλεφωνία με χαμηλές λιανικές χρεώσεις προς όλα τα δίκτυα. Αυτή η μείωση διεύρυνε τις επιλογές των καταναλωτών.
 • Σημαντική εξέλιξη για τους καταναλωτές είναι η έκδοση από την ΕΕΤΤ και εφαρμογή του Κανονισμού Γενικών Αδειών που επιβάλλει στους παρόχους αυξημένες υποχρεώσεις όσον αφορά την αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών πριν την επιβολή αυξήσεων στις χρεώσεις και αλλαγών στους όρους της σύμβασης σε συνδέσεις/πακέτα, σύμφωνα με τις νεότερες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
 • Κατά τη διάρκεια του 2013, η ΕΕΤΤ ανταποκρίθηκε σε 12.000 αιτήματα, καταγγελίες και παράπονα καταναλωτών και πραγματοποίησε 240 επισκέψεις σε καταστήματα λιανικής παρόχων με στόχο να ελέγξει τη συμμόρφωση στα σημεία εξυπηρέτησης. Το 85% των αιτημάτων αφορούσαν τηλεφωνία και Internet.
 • Με τη Διαδικασία Αδειοδότησης Μιας Στάσης (One-Stop Shop) – στην οποία κεντρικό ρόλο έχει το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) της ΕΕΤΤ – εκδόθηκαν συνολικά 754 αποφάσεις για άδειες κατασκευής κεραιοσυστημάτων και πιστοποιητικά πληρότητας.
 • Ταυτόχρονα, η Αρχή συνέχισε να αναπτύσσει, να αναβαθμίζει και να διαθέτει στο http://www.eett.gr εύχρηστα εργαλεία (Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ», Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Λιανικής, Γεωγραφικό Σύστημα Ταχυδρομείων-GIS) που επιτρέπουν στους ίδιους τους καταναλωτές τον έλεγχο της ποιότητας, του κόστους και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

 • Σε ρυθμιστικό επίπεδο, η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των Κανονισμών Γενικής και Ειδικής Άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, εξέδωσε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και δύο Κανονισμούς για τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στην ταχυδρομική αγορά και τη διενέργεια ακροάσεων της ΕΕΤΤ επί ταχυδρομικών θεμάτων.
 • Επίσης, εξέδωσε 4 αποφάσεις για τον καθορισμό των περιπτώσεων που χρήζουν αποζημίωσης για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για παροχή πληροφοριών στην ΕΕΤΤ από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, για τον καθορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού καθαρού κόστους ΚΥ και την αξιολόγηση της προσαρμογής των τιμολογίων ΚΥ των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το έτος 2013.
 • Σε ελεγκτικό επίπεδο, η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε 53 ελέγχους σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις και εξέδωσε 202 πορίσματα για ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2012 βάσει των οποίων προχώρησε

 

 

 

 

σε 130 διαγραφές εταιριών από το μητρώο της και στην έκδοση 72 συστάσεων ή βεβαιώσεων για καταβολή τελών στην εφορία.

 • Προχωρώντας ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ΕΕΤΤ καθιέρωσε την αποκλειστική χρήση διαδικτυακής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής από το μητρώο της ΕΕΤΤ και τη χορήγηση βεβαιώσεων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και της ΕΕΤΤ και του Υπουργείου ΥΜΕΔ.

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 2014

Δύο πολύ σπουδαία θέματα, που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το παρελθόν, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στο τρέχον έτος:

 1. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική διαδικασία για την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (Ψηφιακή Τηλεόραση), βασισμένη σε νόμο του Κράτους (χάρτη συχνοτήτων).
 2. Η διαγωνιστική διαδικασία «Ψηφιακό Μέρισμα» για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz και 2,6 GHz, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικότητας. Ήδη έχουμε υπό επεξεργασία το κείμενο που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

 

Πέραν αυτών, αναπτύσσουμε τις πλέον κρίσιμες από μία σειρά ενεργειών που προβλέπονται για το τρέχον έτος, ανά άξονα ως εξής:

 

 

Α. Διατηρούμε ότι λειτουργεί σωστά

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 • Προχωρούμε σε ανάλυση των αγορών LLU (αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο) και Bitstream (χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση) – σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με στόχο την προώθηση δικτύων νέας γενιάς – καθώς και της αγοράς πρόσβασης στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.
 • Στην Καθολική Υπηρεσία, μετά από σχετικό αίτημα, προετοιμάζουμε ενέργειες για τον «Προσδιορισμό εύλογης πρόσβασης», τη «Νέα διαγωνιστική διαδικασία για τον ορισμό παρόχου ΚΥ», καθώς και την «Προσιτότητα για ευπαθείς οικονομικά ομάδες».
 • Προχωρούμε άμεσα σε απόφαση για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης για την Καθολική Υπηρεσία που παρεχόταν το 2010 (σταθερή τηλεφωνία, πρόσβαση στο τηλεφωνικό δίκτυο, καρτοτηλέφωνα και έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων) καθώς και των ετών 2011 και 2012. Εντός του 2014, θα ξεκινήσει το αντίστοιχο έργο για τον υπολογισμό του 2011.
 • Ολοκληρώνουμε τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ που θα ορίσει τις τιμές προϊόντων για το έτος 2014.
 • Θα εφαρμόσουμε τη μείωση των τελών τερματισμού στη χονδρική αγορά κλήσεων προς σταθερά δίκτυα όλων των παρόχων (με τη μεθοδολογία PureLRIC), εφαρμόζοντας ενιαίο ανώτατο όριο τιμής (pricecap) στα τέλη τερματισμού προς όλα τα σταθερά δίκτυα.
 • Στη φορητότητα αριθμών, ισχύει ήδη ο νέος Κανονισμός. Με τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση της ΕΒΔΑΦ, πετύχαμε τη μείωση του κόστους που καλούνται να καταβάλλουν οι πάροχοι κατά 50%, από την οποία μείωση αναμένεται να επωφεληθούν οι καταναλωτές. Εντός του 2014, θα πραγματοποιηθούν από την ΕΕΤΤ και οι

 

 

 

 

 

 

 

ακροάσεις παρόχων, με σκοπό να εξεταστεί η συμμόρφωσή τους με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη διαχείριση των αιτήσεων φορητότητας των αριθμών σταθερής τηλεφωνίας.

 • Στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, εντείνουμε τους ελέγχους, ώστε να αποσύρουμε από την αγορά μη συμμορφούμενο εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να δημιουργεί επιζήμιες παρεμβολές σε άλλες αδειοδοτημένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν φάσμα.

 

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

 • Ενημερώνουμε την αγορά (παρόχους και καταναλωτές) και επιβλέπουμε την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, βάσει του Ν. 4053/2012 και των Κανονισμών που εκδόθηκαν το 2013 για τις Γενικές και τις Ειδικές Άδειες, τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και των αποφάσεων για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και τις αποζημιώσεις των καταναλωτών.

 

 

Β. Επιβεβαιώνουμε την Ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 • Η ΕΕΤΤ παράγει εξειδικευμένο έργο, ως ένα ιδιαίτερα επιστημονικό και τεχνικό όργανο εντός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζοντας ως επί το πλείστον το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παρατηρούμε ότι ενώ τα τελευταία χρόνια επήλθε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, η σοβούσα οικονομική κρίση είχε μία ραγδαία επίπτωση στη ροή των εργασιών εντός της ΕΕΤΤ, κυρίως λόγω οριζόντιων μέτρων. Υπάρχει σαφής δυσαρμονία μεταξύ αρμοδιοτήτων (εκ του νόμου) και μέσων. Για τούτο, εξετάζουμε δυνατότητες ενίσχυσης της παραγωγικής και εκτελεστικής ικανότητας της ΕΕΤΤ, ιδιαίτερα σε σχέση με συναρμόδιες υπηρεσίες.
 • Οριστικοποιούμε και γνωστοποιούμε στους εναλλακτικούς παρόχους το minimodel, βάσει του οποίου γίνεται ο προέλεγχος και η έγκριση των οικονομικών προγραμμάτων του ΟΤΕ. Συνεχίζουμε τους ελέγχους συμμόρφωσης των παρόχων με το κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, το RUO και άλλες προσφορές αναφοράς, τις υποχρεώσεις παρόχων προς τους καταναλωτές, τη φορητότητα αριθμών, τους καταχωρητές ονομάτων χώρου και το μητρώο Γενικών Αδειών, τους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών και την καταβολή των ανταποδοτικών τελών.

 

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

 • Θα επιδιώξουμε τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ με αλλαγές στη νομοθεσία (Ν. 4070/2012 και Ν. 4053/2012) ώστε να ασκήσουμε κατά το βέλτιστο τρόπο τις ρυθμιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές μας αρμοδιότητες στην ταχυδρομική αγορά.
 • Προχωρούμε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση σημαντικών υποθέσεων ανταγωνισμού (ACS και ΕΛΤΑ, μη συμμόρφωση ΕΛΤΑ).
 • Συνεχίζουμε και εντείνουμε τους ελέγχους στις εταιρίες του κλάδου για τη συμμόρφωσή τους με το κανονιστικό πλαίσιο.
 • Σε συνέχεια της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, προχωρούμε στην έκδοση του Κανονισμού για την πρόσβαση στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο. Η σχετική δημόσια διαβούλευση αναμένεται στα τέλη Μαρτίου 2014.
 • Με απόφασή της, πριν από δύο εβδομάδες, η ΕΕΤΤ έθεσε σαφείς όρους και προϋποθέσεις για τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων, στο πλαίσιο της ΚΥ.
 • Το 2013, πραγματοποιήθηκαν από την ΕΕΤΤ μετρήσεις ποιότητας της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, αυτόνομα και ανεξάρτητα από το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα.