Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ασφάλεια παρουσίασε ο Δ. Αβραμόπουλος

45

Το πρόγραμμα για τη μελλοντική στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Έλληνας επίτροπος για την Εσωτερική Ασφάλεια και τη Μετανάστευση, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Πέντε βασικές αρχές

Σύμφωνα με την ατζέντα του προγράμματος, πέντε είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας: α) η πλήρης συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, β) η διαφάνεια, γ) η λογοδοσία και ο δημοκρατικός έλεγχος για την εμπιστοσύνη των πολιτών, δ) η καλύτερη εφαρμογή και υλοποίηση των υπαρχόντων μέσων, αλλά και ε) η αξιολόγηση κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία της Ένωσης, μαζί με την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών της Ε.Ε. και όλων των πολιτικών της που συμβάλλουν -άμεσα ή έμμεσα- στη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Τρεις προτεραιότητες

Στην παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Έλληνας επίτροπος παρουσίασε τις τρεις προτεραιότητες που θέτει η Κομισιόν για τη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρώπη.
Η πρώτη από αυτές είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, με ατζέντα που δεν περιέχει μόνο κατασταλτικά μέτρα, αλλά θα επικεντρωθεί και στην πρόληψη. Ως άξονες της πρόληψης, που έχουν ζωτική σημασία για να αντιμετωτπιστούν η ριζοσπαστικόποίηση και ο εξτρεμισμός στην Ευρώπη, περιγράφονται η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η εκπαίδευση, η εργασία, η δικαιοσύνη, αλλά και η συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα Κέντρο Αριστείας για τη συλλογή και διάδοση τεχνογνωσίας, με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ενημέρωσης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN).

Ρόλος του κέντρου θα είναι να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται άμεσα με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού σε εθνικό επίπεδο. Επίσης θα εμπλουτιστεί η απόφαση-πλαίσιο για την τρομοκρατία, ώστε να παρέχει ένα πιο συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ξένων μαχητών της τρομοκρατίας. Αυτό θα συμβάλει στην εντατικοποίηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες πάνω σε αυτό το θέμα. Θα δημιουργήσουμε, επίσης, ένα ευρωπαϊκό φόρουμ με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών πληροφορικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, με προσπάθεια για τη διακοπή της χρηματοδότησης των εγκληματιών και με τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στην Ευρώπη (ιδίως των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες θα συνεργάζονται με την EUROPOL). Θα αξιολογηθεί αν χρειάζεται μια νέα νομοθεσία που να καταπολεμά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και θα βοηθά να κατάσχονται ακίνητα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τέλος, θα καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, μέσω της αξιολόγησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διεξαγωγή έρευνας διαδικτυακά σχετικά με θέματα της αρμόδιας δικαιοδοσίας και με την πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες στο διαδίκτυο.