Τι άλλαξε στο Καταστατικό του ομίλου ΟΤΕ

204

Την τροποποίηση σημαντικών άρθρων του Καταστατικού του ΟΤΕ, στο πλαίσιο της νέας Συμφωνίας Μετόχων που υπεγράφη προ μηνών μεταξύ του Οργανισμού και της Deutsche Telekom, επικύρωσαν οι μέτοχοι της εταιρείας, όπως μεταδίδει το capital.gr.

Πρόκειται για τα άρθρα 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή, Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) και 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού, με τα οποία ορίζονται εν γένει η εκλογή, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, αλλαγές τις οποίες επικύρωσαν στη χθεσινή, έκτακτη, γ.σ. οι μέτοχοι. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της διοίκησης σε μια σειρά θεμάτων, όπως ορίζονται από τη τροποποιητική Σύμβαση Μετόχων και στα δικαιώματα που διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΤΕ, στο πλαίσιο της μεταβίβασης του 5% του Οργανισμού στο ΤΑΙΠΕΔ και της επικείμενης πώλησής του.

Με την παραχώρηση του 5%, το Δημόσιο κρατά άμεσα 1% και έχει τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου του 4% του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διατηρώντας μέρος των ειδικών προνομίων (άρθρο 9 της συμφωνίας) που πηγάζουν από τη σύμβαση με τη DT. Συγκεκριμένα, καίτοι το Δημόσιο θα κατέχει πλέον άμεσα το 1% του ΟΤΕ, εντούτοις συμφωνήθηκε να διατηρεί σημαντικά δικαιώματα αρνησικυρίας για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αλλαγή της επωνυμίας του Οργανισμού, την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, την αλλαγή έδρας ή την παραμονή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (σ.σ. ισχύει έως το τέλος του 2018), ενώ διασφαλίζεται ότι πάντοτε το Δημόσιο θα μπορεί να συμμετάσχει σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου. Ακόμη, υπάρχει μια σειρά πράξεων για τα οποία το δ.σ. δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, το δ.σ. είναι πλέον 10μελές (μέχρι το 2018 το Δημόσιο διατηρεί 4 μέλη στο δ.σ), με το δημόσιο να τοποθετεί δύο μέλη, ενώ να σημειωθεί ότι για όσο διάστημα το δημόσιο διατηρεί το 1%, βρίσκεται σε ισχύ η Συμφωνία Μετόχων.

Το προς πώληση 5%

Εν τω μεταξύ, το ΤΑΙΠΕΔ έχει από τον περασμένο Απρίλιο εκκινήσει τις διαδικασίες για την πώληση του 5% του ΟΤΕ που έχει περιέλθει στο χαρτοφυλάκιο του. Τότε είχε δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου, με την σχετική προθεσμία να εκπνέει την περασμένη Τετάρτη 10 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι η Deutsche Telecom, κάτοχος σήμερα του 40% του ΟΤΕ, διαθέτει (με βάση τη Συμφωνία Μετόχων) δικαίωμα πρώτης προτίμησης για το 5% που παραχωρείται. Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα προβλέπονται, για τη διαδικασία πώλησης του 5% του ΟΤΕ υπάρχουν δύο επιλογές: η πρώτη, να σταλεί επιστολή από το Ελληνικό Δημόσιο προς τη DT, με την οποία να διατυπώνεται η πρόθεσή του να παραχωρήσει το ποσοστό αυτό. Σε αυτή την περίπτωση το τίμημα θα διαμορφωθεί με βάση το μεσοσταθμικό κλείσιμο των τελευταίων 25 ημερών  της μετοχής στο Χ.Α. Με βάση ένα υποθετικό μέσο όρο τιμής της μετοχής στα 10 ευρώ, το 5% του ΟΤΕ σήμερα αποτιμάται στα 245 εκατ.ευρώ.

Η δεύτερη είναι το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό και να αναδειχθεί ο πλειοδότης με βάση το υψηλότερο τίμημα. Ωστόσο, καθώς η Συμφωνία προβλέπει πως η D.T. διατηρεί δικαίωμα πρώτης προτίμησης, σε περίπτωση που ο γερμανικός όμιλος προσφέρει ίσο τίμημα, μπορεί να αποκτήσει το ποσοστό που παραχωρεί το Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ θα προτείνει ποια διαδικασία θα επιλεγεί, ενώ σημειώνεται πως σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ζήτημα υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς από τη D.T. εάν αυξήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ προς τους μετόχους μειοψηφίας, καθώς η διαδικασία θεωρείται “συνέχεια” της πρώτης αποκρατικοποίησης του Οργανισμού το 2008.