Συμφωνία WIND FORTHNET

59

H WIND Ελλάς ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Zesmero Limited για την απόκτηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (call option), με ισχύ από 18 Ιουλίου 2014, με την άσκηση του οποίου μπορεί να αποκτήσει 3,503,073 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν στο 27,04% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Forthnet ΑΕ.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση της WIND Ελλάς να εξετάζει
ευκαιρίες στον κλάδο τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.