Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις τηλεπικοινωνίες

47

Ζητήματα που σχετίζονται με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών (επενδύσεων) και την ασάφεια του ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές, αλλά και ευκαιρίες, για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Ernst & Young.

Στις σημαντικότερες προκλήσεις για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για το 2012 συμπεριλαμβάνονται η ελλειψη εμπιστοσύνης στην απόδοση των επενδύσεων, η απουσία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη νέα διάρθρωση της αγοράς, η αποτυχία στην αξιοποίηση νέων μορφών συνδεσιμότητας και ο κακός σχεδιασμός συγχωνεύσεων και εξαγορών και στρατηγικής συμμαχιών.

Η ετήσια έρευνα της Ernst & Young με τίτλο «Top 10 risks in telecommunications 2012″, για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει την αποτυχία στον έλεγχο του κόστους μέσα στους δέκα μεγαλύτερους κινδύνους και προκλήσεις. Παρά το γεγονός ότι μια ισχυρή αμυντική τοποθέτηση σε συνδυασμό με θετικές ταμειακές ροές έχουν βοηθήσει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να αντιμετωπίσουν την οικονομική αβεβαιότητα, χρειάζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη.

Η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες και προσωποποιημένες ανάγκες των πελατών, η κατάλληλη πληροφόρηση (επιχειρηματική ευφυΐα) για τη μετατροπή των αναγκών σε προστιθέμενη αξία, η οργανωτική ευελιξία και η υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρηματικών δεικτών απόδοσης, καθώς και οι επιλεκτικές επενδύσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση στην αγορά κατά την «επόμενη μέρα», αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιβίωσης και μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης των τοπικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Όλα τα παραπάνω, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα εφόσον το τελευταίο πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας υλοποιηθεί αποτελεσματικά, εκτιμά η μελέτη.