ΟΤΕ: Στις 18/12 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

62

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι του ΟΤΕ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

-Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης / διαμονής στο εσωτερικό μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του.

-Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH) για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2014 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών» / Ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων.

-Τροποποίηση Σύμβασης Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, και επί μη επίτευξης κατ’ αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.