ΟΤΕ: Στα 167,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο α’ τριμ.

43

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Καταφέραμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας χάρη στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια και κυρίως στη μείωση προσωπικού στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας μέσω των αποτελεσματικών προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης. Όπως περιμέναμε, τα έσοδά μας για το τρίμηνο αντανακλούν τη μείωση των τελών τερματισμού στην κινητή τηλεφωνία, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και τον έντονο ανταγωνισμό. Αντιμετωπίσαμε με αποφασιστικότητα όλους αυτούς τους δυσμενείς παράγοντες και υπερασπιστήκαμε τη θέση μας στην αγορά, εστιάζοντας στους τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε. Τα καινοτόμα προϊόντα και οι επιτυχημένες εμπορικές μας κινήσεις μας βοήθησαν να συγκρατήσουμε την απώλεια των εσόδων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μάλιστα, οι επιδόσεις μας συνεχίζουν να υπερισχύουν του ανταγωνισμού, ενώ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη μεταστροφή στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, που γίνεται όλο και πιο εμφανής κάθε τρίμηνο». 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η ενίσχυση των ταμειακών ροών οδήγησε στην περαιτέρω μείωση του δανεισμού. Η συμφωνία για την πώληση της Globul, που ανακοινώσαμε στο τέλος Απριλίου, βελτιώνει την αξία του ΟΤΕ προς όφελος των μετόχων, εξασφαλίζει τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση της  συναλλαγής και από τις αρχές του 2011, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε  τον καθαρό δανεισμό μας περισσότερο από το μισό, ή κατά 2,3 δισ. ευρώ.  Στα προσεχή τρίμηνα, δεν αναμένουμε σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος, θα συνεχίσουμε ωστόσο να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που απαιτούνται, ώστε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά, να βελτιώσουμε την χρηματοοικονομική μας δομή και να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας».

Το A’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 11,4%, καθώς το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επέδρασε, για άλλη μία φορά, αρνητικά στην απόδοση του ΟΤΕ. Η δριμεία επίπτωση στις λειτουργικές δραστηριότητες τόσο της σταθερής όσο και της κινητής, των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας που εφαρμόστηκαν στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, οδήγησε στην επιδείνωση της μείωσης των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Δ’ Τρίμηνο 2012: -9,1%). Στην κινητή, σχεδόν το 60% της πτώσης των εσόδων σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2012 οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, η συνεχιζόμενη δυναμική αποδοχή των ανταγωνιστικότερων προσφορών double-play, των οποίων η διάθεση ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο, οδήγησε σε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα το Α’ τρίμηνο του 2013. Παρά τις επιθετικές ανταγωνιστικές προσφορές, ο ΟΤΕ κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών και πέτυχε σημαντική αύξηση των συνδρομητών ADSL και τηλεόρασης. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL το Νοέμβριο είχε προσελκύσει ήδη περίπου 20.000 συνδρομητές έως το τέλος Μαρτίου.   

Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9,2% το Α’ τρίμηνο του 2013, αντανακλώντας τη μεγάλη μείωση στα έσοδα χονδρικής (-24%), ως αποτέλεσμα της μείωσης των τελών τερματισμού που επιβλήθηκε από τη ρυθμιστική αρχή της Ρουμανίας.

Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων της Cosmote κατά το τρίμηνο οφείλεται στις υπερβολικές μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή, στο δύσκολο οικονομικό κλίμα και τον έντονο ανταγωνισμό.

Αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι μειώσεις των εσόδων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το Α’ τρίμηνο του 2013 οφείλονται εξ’ ολοκλήρου στις μεγάλες μειώσεις των τελών τερματισμού. Στην Αλβανία, τα έσοδα επηρεάστηκαν επίσης από τις επιθετικές τιμολογιακές προσφορές.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €681,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2013, σε σχέση με €761,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 10,6%. Αυτή η σημαντική βελτίωση οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που έλαβε ο Όμιλος ΟΤΕ τα προηγούμενα χρόνια. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν συνολικά κατά 11,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2012 σε επίπεδο Ομίλου και 21,0% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας.

Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά τα κόστη, ο Όμιλος πέτυχε περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξεως του 35,4% το Α’ τρίμηνο του 2013, σχεδόν αμετάβλητο από το 35,5% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη του Α’ τριμήνου του 2013 επηρεάστηκαν θετικά από το έκτακτο μετά φόρων κεφαλαιακό κέρδος της τάξεως των €65,7 από την πώληση της Hellas Sat, ενώ το Α’ τρίμηνο του 2012 ο ΟΤΕ είχε καταγράψει ένα μετά φόρων κεφαλαιακό κέρδος ύψους €211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής στην Telekom Serbia. Επιπλέον, η επαναμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής θέσης της εταιρείας, λόγω  της αύξησης του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20% σε 26%, οδήγησε σε €50 εκατ. θετική επίδραση στην κερδοφορία του τριμήνου.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €102,8 εκατ. σε σχέση με €118,5 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €22,3 εκατ., €13,5 εκατ. και €65,9 εκατ. αντίστοιχα.

Το Α’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €256,6 εκατ., αυξημένες κατά 9,6% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2012.  Η επίτευξη ισχυρών ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της περιόδου οφείλεται στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά €66,4 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τις άδειες φάσματος στην κινητή και τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, ανέρχονται σε €158,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2013, αυξημένες κατά 25,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2012. Η αποενοποίηση της Hellas Sat το τρίμηνο μείωσε την ταμειακή θέση του ΟΤΕ κατά €49 εκατ. και αύξησε τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά €208 εκατ. Η είσπραξη του τιμήματος από την πώληση της Hellas Sat δεν περιλαμβάνεται στις ταμειακές ροές του Α’ τριμήνου του 2013 και θα αποτυπωθεί στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου του 2013.

Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά €614εκατ. ή 18,3% σε σχέση με το τέλος Μαρτίου του 2012, φτάνοντας σε €2,7 δισ. Ο δείκτης προσαρμοσμένου καθαρού δανεισμού προς το ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε 1,7 φορές, στα  χαμηλότερα επίπεδα από το 2007. Στις 31 Μαρτίου 2013 ο Όμιλος ΟΤΕ κατείχε υψηλής ρευστότητας βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους €6,7 εκατ., τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.