ΟΤΕ: Πρόθεση συμμετοχής στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

61

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει πως προτίθεται να συμμετάσχει, (είτε ο ίδιος αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε υπό του ν. 3414/2005 και ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΤΕ Α.Ε. προτίθεται:

α) να συμμετάσχει στον Ανοικτό Διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή που έχει προκηρύξει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II- Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8», προϋπολογισμού €329.780.378,88 (χωρίς ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί την 06.06.2014 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ημερομηνία και

β) να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, ήτοι σε διαγωνισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α., Α΄και Β΄Βαθμού, και σε διαγωνισμούς της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», του Ο.Α.Ε.Δ, των ΕΛ.ΤΑ, της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», της «ΔΕΗ Α.Ε.», της «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», του «Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.», του «Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), της Βουλής των Ελλήνων, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε., των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Για το λόγο αυτό, προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες – μετόχους μας όπως προβούν, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη, στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του ως άνω ΠΔ 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους, αναφέρει ο ΟΤΕ.