ΟΤΕ: Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη ΓΣ – αποφάσεις για συνεργασία με Deutsche Telekom

394

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 77,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν επί αυτών αποφάσεις κατά πλειοψηφία.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΓΣ της ΟΤΕ Α.Ε. χορήγησε ειδική άδεια:

• Για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών («Service Arrangements») μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών, για το έτος 2017, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών»

• Για τη σύναψη: α) Συμφωνιών – Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών και σχετικών Επιμέρους Συμφωνιών μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) για την παροχή για το έτος 2017 από την DTAG υπηρεσιών σχετικών με την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, και β) Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της DTAG για την παροχή για το έτος 2017 στη DTAG σχετικών με ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού συμβουλευτικών και υποστηρικτικών Υπηρεσιών.