ΟΤΕ: ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων

95

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:

Η θυγατρική του εταιρεία ΟΤΕ plc ολοκλήρωσε  τη διαδικασία  επαναγοράς  ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) και Απριλίου 2014 (ISIN XS0615771143) έναντι μετρητών. Η OTE plc αποδέχτηκε συνολικά προσφορές  επαναγοράς  ύψους  €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 και  €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Απριλίου  2014.

Τα επαναγορασθέντα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια  τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως  Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014  ανέρχονται  πλέον σε €713,8 εκατ και €407,5 εκατ αντίστοιχα.