ΟΤΕ: Κατέγραψε αύξηση 21% στα κέρδη, στο β’ τριμ.

76

Στα 69 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη β’ τριμήνου του ΟΤΕ, αυξημένα κατά 21%, ενώ συνολικά για το εξάμηνο η κερδοφορία διαμορφώνεται στα 125 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2013.

Σε επίπεδο ομίλου τα ενοποιημένα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 5,2%, μείωση που αξιολογείται ως μικρή δεδομένου του αντίξοου μακροοικονομικού, ανταγωνιστικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων αλλαγών στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του ομίλου θα είχαν μειωθεί κατά μόλις 3,5% στο τρίμηνο.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ κατά το τρίμηνο ανήλθαν σε 34.000 ή 46% των συνολικών καθαρών νέων ευρυζωνικών συνδέσεων της αγοράς, σημειώνοντας υψηλότερο μερίδιο αγοράς σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που διατέθηκαν εμπορικά στα τέλη του 2012, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 68.000 συνδρομητές μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, ενώ ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά με την προσέλκυση περισσότερων από 17.000 νέων πελατών το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού του περιεχομένου.

Τα λειτουργικά έξοδα

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €620,5 εκατ. το B’ τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 5,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2013.

Σε συνέχεια του πρόσφατου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 28,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και κατά 14,3% σε επίπεδο Ομίλου σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2013.

Στο Β’ τρίμηνο του 2014, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε €346,2 εκατ., μειωμένη κατά μόλις 1,7%. Το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA αυξήθηκε κατά 130 μονάδες βάσης το τρίμηνο και ανήλθε σε 36,4% σε σχέση με 35,1% το Β’ τρίμηνο του 2013. Εξαιρουμένης της επίδρασης των αλλαγών στα τέλη τερματισμού, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου θα είχε παραμείνει αμετάβλητη το τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου το τρίμηνο ανήλθαν σε €69,3 εκατ. αυξημένα κατά 21,1% σε σχέση με €57,2 εκατ. (εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) το Β’ τρίμηνο του 2013. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, στη σημαντική μείωση στα έξοδα τόκων, ως αποτέλεσμα της μείωσης του δανεισμού του Ομίλου.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €157,5 εκατ., καθώς ο ΟΤΕ  επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €61,3 εκατ., €25,8 εκατ. και €69,7 εκατ. αντίστοιχα.

Το Β’ τρίμηνο του 2014, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €251,6 εκατ., αυξημένες κατά 0,7% σε σχέση με €249,9 εκατ. την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. 

Τσαμάζ: Επιταχύνουμε τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ , κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Και το Β’ τρίμηνο της χρονιάς, παρουσιάσαμε καλά αποτελέσματα, βελτιώνοντας τα περιθώρια κερδοφορίας EBITDA και τα καθαρά μας κέρδη, παρά την επίδραση από τη μείωση των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και τον έντονο ανταγωνισμό. 

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, ο ΟΤΕ κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης, ενώ περιόρισε περαιτέρω την απώλεια γραμμών στο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς έμφασης που δίνουμε στη συγκράτηση του κόστους, η κερδοφορία στη σταθερή τηλεφωνία παρουσίασε νέα σημαντική βελτίωση».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Όπως αναμέναμε, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου επανήλθαν στα επιθυμητά επίπεδα το δεύτερο τρίμηνο. Ενισχύουμε διαρκώς τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, ενώ μετά το τέλος του Β’ τριμήνου μειώσαμε ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού μέσω μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης έκδοσης ομολόγων. Επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ώστε να διασφαλίσουμε την ξεκάθαρη υπεροχή των προϊόντων μας στη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία. Οι δυναμικές μας επιδόσεις στην αγορά, παρά την επιβαλλόμενη διαφορά στις τιμές των προϊόντων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, επιβεβαιώνoυν ξεκάθαρα τη στρατηγική μας, η οποία θα συνεχίσει να στηρίζει τα έσοδά και την κερδοφορία μας για το υπόλοιπο έτος και μακροπρόθεσμα».

Οι προοπτικές

Για το υπόλοιπο του 2014, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η μείωση των εσόδων θα επιβραδυνθεί περαιτέρω. Εκτιμά ότι θα επηρεαστεί θετικά από τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, την ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους σε ότι αφορά τις διαδοχικές μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις αρχές του 2013, την αύξηση της διείσδυσης νέων υπηρεσιών του ΟΤΕ, ιδιαίτερα της τηλεόρασης, και τέλος τη σταθεροποίηση του δείκτη ARPU στη κινητή τηλεφωνία. 

Αντίθετα, οι μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία άρχισαν να επηρεάζουν τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας και τη κερδοφορία EBITDA στη χώρα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, «ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους, και η κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη μείωση κόστους από τα πρόσφατα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης. Όπως είχαμε προβλέψει, οι ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας ανέκαμψαν το Β’ Τρίμηνο 2014 και επέστρεψαν σε κανονικά επίπεδα μετά τους έκτακτους και συγκυριακούς παράγοντες που επηρέασαν τις επιδόσεις του Α’ Τριμήνου 2014».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΤΕ