ΟΤΕ και Forthnet επικράτησαν σε διαγωνισμούς της ΕΕΤΤ

116

Η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε, σήμερα επιτυχώς, τη δημοπρασία για την επιλογή παρόχου που θα αναλάβει, στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), την παροχή “πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών” στην ελληνική επικράτεια.

Μειοδότης της δημοπρασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανακηρύχθηκε η εταιρία Forthnet A.Ε. με προσφορά (μέγιστη αποζημίωση) που ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (4.930.000) ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η δημοπρασία ήταν πολλαπλών γύρων με μειούμενο τίμημα.

Σημειώνεται ότι ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει – για λογαριασμό και των υπολοίπων εταιρειών – να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα.

Για τα στοιχεία ΚΥ “υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών” και “κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία”, για τα οποία στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβλήθηκε μόνο μία έγκυρη αρχική οικονομική προσφορά, επιλέχθηκε ως πάροχος ΚΥ η εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. (χωρίς τη διεξαγωγή δημοπρασίας πολλαπλών γύρων).

Μέγιστο ποσό μέχρι του οποίου δύναται η εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. να αποζημιωθεί ανά στοιχείο ΚΥ ανά έτος είναι για την “υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών” οι επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (777.000) και για τα “κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία” τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ (2.543.000).