ΟΤΕ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου

83

Την παροχή άδειας για τη σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ΟΤΕ και της Deutsche Telekom και της Telekom Deutschland καλείται να δώσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ που θα πραγματοποιηθείς στις 22 Δεκεμβρίου.

Ο ΟΤΕ καλεί τους μετόχους του σε έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 16.00, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρίας (Λεωφόρος Κηφισίας 99, Μαρούσι) για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών («Service Arrangements») μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών, για το έτος 2017, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».

2. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη: α) Συμφωνιών – Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών και σχετικών Επιμέρους Συμφωνιών μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) για την παροχή για το έτος 2017 από την DTAG υπηρεσιών σχετικών με την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, και β) Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της DTAG για την παροχή για το έτος 2017 στη DTAG σχετικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η α΄ επαναληπτική έκτακτη Γ.Σ. θα συνέλθει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 16.00 και η β΄ επαναληπτική την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 16.00, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.