Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Intracom Telecom

64

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της IntracomTelecom, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρίας, σε επενδυτές στο Dubai, έναντι συνολικής ωφέλειας ποσού €47 εκατ. εκ του οποίου ποσό €35 εκατ. είναι καταβλητέο σε μετρητά και ποσό €12 εκατ. αφορά εκχωρούμενες στην Εταιρία απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, τερματίζονται όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες της Intracom  HOLDINGS από την προηγηθείσα πώληση του 51% της ΙNTRACOM TELECOM, τον Ιούνιο του 2006, αίρονται οι χορηγηθείσες από την εταιρία εταιρικές και λοιπές εγγυήσεις υπέρ δανείων & εγγυητικών επιστολών της Intracom Telecom και η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση ή ιδιοκτησία της Intracom TELECOM.

Η συμφωνία πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού που κατέχει η εισηγμένη στν Intracom Telecom είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο. Στους μήνες που μεσολάβησαν κυκλοφόρησαν πολλά σενάρια για την ταυτότητα των επενδυτών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το υπόλοιπο ποσοστό της Intracom Telecom ανήκει στον ρωσικό όμιλο Sistema.