Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το B’ τρίμηνο του 2015

111

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ.€ )

B’τρίμηνο 2015

B’τρίμηνο 2014

+/- %

Α΄εξάμηνο 2015

Α΄εξάμηνο 2014

+/- %

Κύκλος Εργασιών

953,5

950,6

+0,3%

1.894,3

1.914,3

-1,0%

EBITDA

235,2

342,5

-31,3%

555,2

673,7

-17,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

318,4

346,2

-8,0%

644,4

679,6

-5,2%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

33,4%

36,4%

-3μον

34,0%

35,5%

-1,5μον

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες)

(3,6)

69,3

36,8

125,1

-70,6%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη**

47,2

72,1

-34,5%

100,9

129,6

-22,1%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

(0,0074)

0,1422

0,0753

0,2571

-70,7%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες***

237,3

252,9

-6,2%

450,1

361,3

+24,6%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία***

131,1

153,3

-14,5%

291,0

274,2

+6,1%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***

106,1

99,6

+6,5%

159,1

87,1

+82,7%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.092,3

1.000,4

+9,2%

1.092,3

1.000,4

+9,2%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.055,8

1.547,6

-31,8%

1.055,8

1.547,6

-31,8%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

**Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων-βλ, Πίνακα υπολογισμού προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας σελ, 4

*** Οι Ταμειακές ροές περιλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συνεχίστηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του 2015, οδηγώντας σε ένα πολύ ανθεκτικό πρώτο εξάμηνο. Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση εσόδων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώσαμε πρόσφατα. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε περαιτέρω, χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου δεδομένων μας. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το περιβάλλον ήταν αρκετά δύσκολο, με τις ανταγωνιστικές πιέσεις να εντείνονται». 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η σταθεροποίηση των επιδόσεών μας τους ερχόμενους μήνες θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη χώρα μας. Η υψηλότερη φορολογία ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική δαπάνη. Ωστόσο, η συνεχής επένδυσή μας στην ανάπτυξη, στην οποία οφείλονται οι επιδόσεις μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε την όποια εξωτερική επίδραση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας.»

Προοπτικές

Για το 2015, υπό την προϋπόθεση θετικών μακροοικονομικών εξελίξεων, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες θα παραμείνουν υπό έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να ωφελείται από τις προσπάθειες περιορισμού του κόστους στηρίζοντας την κερδοφορία σε όλες τις δραστηριότητές του. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης. Οι επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου, χωρίς το κόστος απόκτησης φάσματος. Αναμένοντας ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες ρευστότητας, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα κλείσει τη χρονιά κοντά στο στόχο που έχει ανακοινώσει για ελεύθερες ταμειακές ροές στα €0,5 δισ.