Οικονομικά Αποτελέσματα για το ά τρίμηνο 2012 του Ομίλου Forthnet

59

 

Ο Όμιλος Forthnet ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2012, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο (φωτό): «Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με το μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος Forthnet πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Με γνώμονα τη στρατηγική που χαράχθηκε κατά το 2011, συνεχίσαμε να αυξάνουμε τις ταμειακές ροές και τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα των εσόδων και της συνδρομητικής μας βάσης.

Με δεδομένη τη μέχρι σήμερα πορείας μας, εκτιμούμε ότι η επιμονή μας στη διαρκή λειτουργική βελτίωση και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας θα συνεχίσει να αποδίδει καρπούς για τους πελάτες, τους μετόχους και τους συνεργάτες του Ομίλου μας καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους» 

 

Κύρια σημεία:

Περαιτέρω αύξηση ταμειακών διαθεσίμων: οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε  €18,2 εκατ. (+72,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011). Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά €3,9 εκατ. (+€13,2 εκατ. σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011)

Περαιτέρω αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας: το προσαρμοσμένο  EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €21,0 εκατ. (+18% έναντι του πρώτου τρίμηνου 2011), ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 20% (+2,1 π.μ. έναντι 1ου τρίμηνου 2011)

Διατήρηση της συνδρομητικής βάσης και των εσόδων: αύξηση ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, στα €105,3 εκατ. Τα μοναδικά νοικοκυριά σταθεροποιούνται στις 747 χιλιάδες, εκ των οποίων 140 χιλιάδες περίπου διαθέτουν συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης.