Οικονομικά αποτελέσματα Forthnet

118

Ο Όμιλος Forthnet ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2011, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δυναμική του πορεία στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς παρά τη δύσκολη μακροοικονομική συγκυρία, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει τα έσοδα του, παρουσιάζοντας ενοποιημένα κύκλο εργασιών €415,6 εκατ. (+1,4% σε σχέση με το 2010).

Επιπλέον, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τη λειτουργική του κερδοφορία, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα €80,3 εκατ. (από €65 εκατ. ή βελτίωση κατά 23,5% σε σχέση με το 2010) και με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να ανέρχεται στο 19,3% (βελτίωση 3,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2010).

Η στρατηγική της διοίκησης για ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου απέδωσε καρπούς, καθώς στο τέλος του 2011 ο Όμιλος είδε τις ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες να φτάνουν τα €83,2 εκατ., παρουσιάζοντας βελτίωση 39,6% σε σχέση με το 2010.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του Ομίλου, επηρεαστήκαν από απομείωση υπεραξίας €128,5 εκατ. – μη ταμειακή προσαρμογή, που σχετίζεται με αύξηση των προεξοφλητικών επιτοκίων από το 12,1% σε 14,8%, λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Από πλευράς πελατειακής βάσης, ο Όμιλος Forthnet παρά την ένταση του ανταγωνισμού, παραμένει πρώτος στην αγορά Broadband, περνώντας το κατώφλι του μισού εκατ. συνδρομητών (528 χιλ. ευρυζωνικούς συνδρομητές), ενώ ενίσχυσε και τη θέση του στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης, με 391 χιλ. ενεργούς πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας αύξηση στους ψηφιακούς συνδρομητές κατά 22,9 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Επιπλέον, στο τέλος του 2011, 134,5 χιλ. νοικοκυριά αξιοποιούσαν τις συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης του Ομίλου Forthnet.

Ο Όμιλος παραμένει ο πλέον αξιόπιστος και δυναμικά τοποθετημένος πάροχος επικοινωνίας και οικιακής ψυχαγωγίας στην ελληνική αγορά, εξυπηρετώντας συνολικά περισσότερα από 785 χιλ. μοναδικά νοικοκυριά στην Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζει να παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες στο συνδρομητικό του κοινό, με έμφαση στο ποιοτικό περιεχόμενο και την πλούσια τηλεοπτική εμπειρία, όπως η επικείμενη 3D μετάδοση του ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στις 18/3.