Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2016

73

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Όμιλος ΟΤΕ (Εκατ.€ )

Ατρίμηνο 2016

Ατρίμηνο 2015

+/- %

Κύκλος Εργασιών

928,5

940,8

-1,3%

EBITDA

305,4

320,0

-4,6%

ΠροσαρμοσμένοEBITDA*

309,3

326,0

-5,1%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

33,3%

34,7%

-1,4μον

Καθαρά Κέρδη

33,9

40,4

-16,1%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή(€)

0,0694

0,0827

-16,1%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

189,0

212,8

-11,2%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**

164,7

159,8

+3,1%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**

24,3

53,0

-54,2%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Xρηματοοικονομικά & περιουσιακά στοιχεία

1.336,5

1.044,6

+27,9%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

853,2

1.135,9

-24,9%

Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (OTEΑΕ)

Ατρίμηνο 2016

Ατρίμηνο 2015

+/- %

Κύκλος Εργασιών

378,9

372,4

+1,7%

ΠροσαρμοσμένοEBITDA*

161,1

149,1

+8,0%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

42,5%

40,0%

+2,5 μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

**Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή πληρωμών για άδειες φάσματος

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Σε αντίξοες συνθήκες, καταφέραμε να σημειώσουμε ένα θετικό πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα. Πετύχαμε αύξηση των εσόδων στη σταθερή, χάρη στα καλά αποτελέσματα της τηλεόρασης, αλλά και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, με το VDSL να καταγράφει ρεκόρ νέων συνδέσεων στο τρίμηνο. Επίσης, συνεχίστηκε η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες ICT. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες οφείλεται στη μειωμένη χρήση, αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών στην αγορά. Οι θυγατρικές μας κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και στην Αλβανία πέτυχαν αύξηση εσόδων. Στη Ρουμανία, δεν έχουν διαφανεί ακόμη τα οφέλη από τις σημαντικές μας προσπάθειες και επενδύσεις. Ωστόσο, πιστεύουμε στην ικανότητα της νέας διοίκησης να βελτιώσει τις επιδόσεις της εταιρείας σε βάθος χρόνου.»

 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας για το υπόλοιπο της χρονιάς, κυρίως λόγω της εφαρμογής μέτρων που θα επηρεάσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας στην Ελλάδα και, πιθανά, τη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας. Βασική μας προτεραιότητα είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, και είμαστε πεπεισμένοι ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη τους και να στηρίξουμε τα έσοδά μας, είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στρατηγικά στα δίκτυά μας και την τεχνολογία. Θα κινηθούμε προς αυτή τη κατεύθυνση με αυστηρή πειθαρχία σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο, για να διατηρήσουμε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία μας.»

Προοπτικές

Το 2016, ο ΟΤΕ αναμένει ότι θα συνεχιστούν οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του το 2015. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει, ο ΟΤΕ θα επιδιώξει να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η ενδεχόμενη επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τη ζήτηση. Στις διεθνείς δραστηριότητές του, ο Όμιλος αναμένει ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει έντονος και λαμβάνει μέτρα για να μετριάσει τη μείωση των εσόδων μεσοπρόθεσμα, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική, τη συγκράτηση του κόστους και τις επενδύσεις σε δίκτυα.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2016

Α’τρίμηνο 2015

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

378,9

372,4

+1,7%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

276,9

293,7

-5,7%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

137,1

148,7

-7,8%

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

113,0

103,2

+9,5%

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

20,5

16,3

+25,8%

Λοιπά

105,7

118,7

-11,0%

Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)

(103,6)

(112,2)

-7,7%

ΣΥΝΟΛΟ

928,5

940,8

-1,3%

Λοιπάέσοδα/(έξοδα)

8,7

16,1

-46,0%

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2016

Α’τρίμηνο 2015

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

161,1

149,1

+8,0%

Περιθώριο EBITDA

42,5%

40,0%

+2,5μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

91,9

100,4

-8,5%

Περιθώριο EBITDA

33,2%

34,2%

-1μον

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

20,5

32,8

-37,5%

Περιθώριο EBITDA

15,0%

22,1%

-7,1μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

18,3

22,4

-18,3%

Περιθώριο EBITDA

16,2%

21,7%

-5,5μον

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

4,2

3,6

+16,7%

Περιθώριο EBITDA

20,5%

22,1%

-1,6μον

Λοιπά

13,3

17,7

-24,9%

Περιθώριο EBITDA

12,6%

14,9%

-2,3μον

Όμιλος OTE

309,3

326,0

-5,1%

Περιθώριο EBITDA

33,3%

34,7%

-1,4μον

 

Το Α’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €928,5 εκατ. μειωμένα κατά 1,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, μια καλή επίδοση σε ένα δύσκολο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €627,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,1%, κυρίως χάρη στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2015, με ετήσια εξοικονόμηση πάνω από €30 εκατ.

Στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1% το τρίμηνο, αλλά η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από την πίεση στις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο  και διαμορφώθηκε σε €309,3 εκατ. με αποτέλεσμα το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA την ίδια περίοδο να διαμορφωθεί σε 33,3%.

Τα έξοδα τόκων μειώθηκαν κατά 8,8% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €36,1 εκατ. λόγω του χαμηλού καθαρού δανεισμού του Ομίλου.

O φόρος εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €37,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016, μειωμένος κατά 8,8% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης στα Κέρδη Προ Φόρων. Η αύξηση στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή οφείλεται κυρίως στις ζημιές της Ρουμανίας από τις οποίες δεν προκύπτουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €33,9 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2016, μειώθηκαν κατά 16,1% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDAκαι του υψηλότερου πραγματικού φορολογικού συντελεστή 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Α’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €164,7 εκατ., αυξημένες κατά 3,1%. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €87,3 εκατ. και €26,0 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €47,8 εκατ. (€30,6 εκατ. στην Ελλάδα, €9,9 εκατ. στη Ρουμανία και €7,3 εκατ. στην Αλβανία), ενώ επιπλέον €13,5 εκατ. καταβλήθηκαν στο τρίμηνο για απόκτηση αδειών φάσματος στην Ελλάδα.

Το Α’ τρίμηνο 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών για Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, καθώς και άδειες φάσματος) που διαμορφώθηκαν σε €24,3 εκατ. κυρίως λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDA και των ετεροχρονισμένων πληρωμών για το Α’ τρίμηνο λόγω του ελέγχου κεφαλαίων το καλοκαίρι του 2015. 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2016 διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €0,9 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 24,9% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2015.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

(Εκατ. € )

31 Μαρτίου 2016

31 Μαρτίου 2015

+/- %

31 Δεκεμβρίου 2015

+/- %

Μεσο & μακροπρόθεσμα: 

 

 

 

 

 

-Ομόλογα

2.073,0

2.014,3

+2,9%

2.072,7

+0,0%

– Τραπεζικά δάνεια

116,7

166,2

-29,8%

116,4

+0,3%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

2.189,7

2.180,5

+0,4%

2.189,1

+0,0%

Ταμειακά Διαθέσιμα

1.329,7

1.037,0

+28,2%

1.322,5

+0,5%

Καθαρός Δανεισμός

860,0

1.143,5

-24,8%

866,6

-0,8%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

6,8

7,6

-10,5%

6,8

+0,0%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

853,2

1.135,9

-24,9%

859,8

-0,8%

 

  1. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

31 Μαρτίου 2016

31 Μαρτίου 2015

+/- %

PSTN συνδέσεις

2.230.403

2.382.137

-6,4%

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)

296.804

326.240

-9,0%

Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB)

166.667

16.837

10x

Συνδέσεις γραμμής πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR)

2.693.874

2.725.214

-1,2%

 

 

 

 

Συνδέσεις γραμμής πρόσβασης Λιανικής ΟΤΕ (χωρίς WLR)

2.680.117

2.699.125

-0,7%

Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE

1.575.834

1.414.286

+11,4%

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής

1.543.813

1.393.999

+10,7%

Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)

167.943

107.342

+56,5%

 

 

 

 

Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)

458.269

366.846

+24,9%

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί)

2.053.754

2.039.607

+0,7%

Το Α’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε αύξηση 1.000 γραμμών. Η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε περιορισμένη απώλεια 4.000 γραμμών πρόσβασης.

Το Α’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 37.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 58% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.544.000 πελάτες. Συνεχίστηκε επίσης, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας, με τη προσέλκυση περίπου 18.000 συνδρομητών το τρίμηνο.  Στο τέλος του τριμήνου, περίπου 168.000 συνδρομητές ή το 11% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Με 535 αστικά κέντρα και περίπου 5.100 καμπίνες σε λειτουργία, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να αναβαθμίσει σημαντικό μέρος της πελατειακής του βάσης σε προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 ενισχύθηκε και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ.

 

Οι υπηρεσίες τηλεόρασης συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη το Α’ τρίμηνο του 2016. Στις 31 Μαρτίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 458.000, καταγράφοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση. Χάρη στην αύξηση των συνδρομητών και τον υψηλότερο δείκτη ARPU, οι επιδόσεις του ΟΤΕ TVκατά το τρίμηνο ήταν υψηλές. O OTE συνέχισε να κεφαλαιοποιεί τις σημαντικές επενδύσεις του σε δημοφιλές αθλητικό περιεχόμενο, όπως οι διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League, UK Premier League και το Κύπελλο Ελλάδας.

 

Ο OTE ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην αγορά ICTυπηρεσιών, σημειώνοντας αύξηση 16,6% στα σχετικά έσοδα. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύθηκαν από την αύξηση των έργων που αναλαμβάνει ο ΟΤΕ για ιδιωτικές εταιρείες. Τα έργα για το Δημόσιο (επιχορηγούμενα από ΕΕ) αναμένεται να μειωθούν σταδιακά μέσα στη χρονιά.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ.€ )

Ατρίμηνο 2016

Ατρίμηνο 2015

+/- %

Κύκλος Εργασιών

378,9

372,4

+1,7%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

220,6

214,0

+3,1%

– Έσοδα χονδρικής σταθερής

81,4

81,3

+0,1%

– Λοιπά

76,9

77,1

-0,3%

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)καθαρά

2,3

4,5

-48,9%

EBITDA

158,5

145,6

+8,9%

Περιθώριο EBITDA %

41,8%

39,1%

+2,7μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

161,1

149,1

+8,0%

Περιθώριο EBITDA %

42,5%

40,0%

+2,5μον

Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)-ΕΒΙΤ

76,0

73,3

+3,7%

Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου

(2,6)

(3,5)

-25,7%

Αποσβέσεις

(82,5)

(72,3)

+14,1%

 

                    * Εξαι&rh