Μείωση 6,3% στα έσοδα και 21% στα κέρδη EBITDA για τη Wind Ελλάς

75

Τον ρυθμό της αγοράς ψηφιακών επικοινωνιών που δεν χαρακτηρίζεται από αύξηση εσόδων και κερδοφορίας ακολούθησαν και τα οικονομικά αποτελέσματα της Wind Ελλάς για το 2014. Σύμφωνα με τον ισολογισμό που δημοσιεύθηκε πρόσφατα τα έσοδά της μειώθηκαν στα 492,2 εκατ. ευρώ από 525,3 εκατ. ευρώ [ – 6,3% ] και κατά 21% τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 69,8 εκατ. ευρώ από 88,1 εκατ. ευρώ το 2013. Κατά το 2014 οι λειτουργικές ζημιές εκμετάλλευσης της Wind Ελλάς μειώθηκαν στα 74,2 εκατ. ευρώ από ζημίες 106 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά 7% στα 98,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 151,5 εκατ. ευρώ.

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2014 για την εταιρεία:

Το δάνειο των 175 εκατ. ευρώ που έλαβε η Crystal Almond, μητρική της Wind Ελλάς, την συμμετοχή στην ενοικίαση συχνοτήτων στον διαγωνισμό της ΕΕΤΤ

Η κατοχή 36 εκατ. μετοχών της Forthnet αρχικής αξίας 15,5 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες σύμφωνα με το προσάρτημα, κατατάσσονται στα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία.

Η μείωση του προσωπικού της κατά 163 άτομα από τα οποία τα 120 μεταφέρθηκαν στη Victus, την κοινή εταιρία διαχείρισης δικτύου με την Vodafone.

Οι δύο αυξήσεις κεφαλαίου στις 5 Μαρτίου κατά 200 εκατ. ευρώ και στις 19 Δεκεμβρίου κατά 160 εκατ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που μειώθηκαν στα 299,4 εκατ. ευρώ από 483,4 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα που αυξήθηκαν στα 169,1 εκατ. ευρώ από 56,4 εκατ. το 2013.