Hol: Αυξήθηκαν τα EBITDA κατά 25%

64

Η hellas online (ATHEX: HOΛ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το δωδεκάμηνο του 2011, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τα μεγέθη της hellas online και της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε από την hellas online στις 29 Δεκεμβρίου 2011.

Τα αποτελέσματα του 2011 επιβεβαιώνουν την καλή απόδοση της hellas online στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών παρόχων, παρά την μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών και των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας. Με υψηλό ποσοστό αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και οργανικής αύξησης εσόδων σε σχέση με πέρυσι, και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αφού έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις επενδύσεις για το 2ο μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η hellas online παρουσιάζει θετικές ταμειακές ροές έχοντας αποπληρώσει € 20 εκατ. του τραπεζικού δανεισμού της και μειώνοντας κατά € 38 εκατ. τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του 2011 ανήλθε σε 466.339 πελάτες, αύξηση 19,1% σε σχέση με το 2010, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 28 %.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 61,1 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να φτάνει το 26,3% για το 2011, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή

βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, σε σχέση με το 2010 όπου το EBITDA ανήλθε στα € 48,8 εκατ.

Οι αποσβέσεις μειώθηκαν στα € 67 εκατ. στο δωδεκάμηνο του 2011 από € 69 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σε € -23,4 εκατ. το 2011 από € -32,4 εκατ. το 2010, γεγονός που οφείλεται στα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και στις μειωμένες αποσβέσεις.

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας το 2011 ανήλθαν στα € 36 εκατ. (ήτοι 16 % επί του κύκλου εργασιών του 2011), σε σύγκριση με € 55,1 εκατ. το 2010 (ήτοι 27,5% επί του κύκλου εργασιών του 2010), ενώ έφτασαν συνολικά τα € 374,3 εκατ. από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του δεύτερου μεγαλύτερου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας καθώς και τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρίας εκτείνεται σε περισσότερο από 4.166 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε περίπου 72% των γραμμών του ΟΤΕ με 317 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Πρόσφατες Εξελίξεις

Στις 21 Νοεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών η οποία ανήλθε συνολικά σε € 27.787.106. Η εταιρεία εισέπραξε το ποσό των € 15.787.106 μέσα στη χρήση. Στις 30 Δεκεμβρίου 2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 2.608.696, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, με την έκδοση 8.695.652 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, και τιμή διάθεσης € 1,15 ανά μετοχή. Τέλος,, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της hellas online με την 100% θυγατρική της «Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ» δια απορροφήσεως της δεύτερης από τη μητρική της εταιρεία.

Στο πλαίσιο των εμπορικών συνεργιών μεταξύ hellas online και Vodafone, ενδυναμώνεται η κοινή πελατειακή βάση και εμπλουτίζεται η διάθεση συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet.

Θετικά είναι τα δείγματα της νέα υπηρεσίας IPTV “hol video club” που λανσαρίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο και προσφέρει διαδραστικό, ποιοτικό on demand περιεχόμενο, εύκολη πλοήγηση και προσιτή τιμή. Σε λίγους μόλις μήνες, κατάφερε να προσελκύσει νέους συνδρομητές και καλή ένδειξη χρήσης.

Τέλος, σημαντική είναι η συνεισφορά των εταιρικών πελατών στα έσοδα της hellas online, καθώς ισχυροποιείται περαιτέρω το εταιρικό πελατολόγιο της εταιρίας με την προσθήκη νέων πελατών όπως Postbank Green Institute, Roche, Infotrip, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κ.α. ή την αναβάθμιση των υπηρεσιών υφιστάμενων πελατών για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης τόνισε: «Στην διάρκεια του 2011 η εταιρεία εστιάστηκε στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Οι ισχυρά θετικές ταμιακές ροές που εμφάνισε, μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό κλίμα,  χρησιμοποιήθηκαν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού, καθώς και των συνολικών υποχρεώσεων, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον ισολογισμό της hellas online. Η σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της επιχείρησης αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και στις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε στα Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Marketing Excellence Awards κατά την διάρκεια της χρονιάς. Το 2012,  μας βρίσκει καλά προετοιμασμένους να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, αλλά και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα.”