Εκλογή νέων μελών στο ΔΣ του ΟΤΕ, στη συνέλευση της 12ης Ιουνίου

92

Η επικείμενη γενική συνέλευση του ΟΤΕ, που θα γίνει στις 12 Ιουνίου, θα επισημοποιήσει τη συμμετοχή νέων μελών και ανεξάρτητων μελών του ΔΣ του ομίλου.

Σύμφωνα με το καταστατικό και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι του ΟΤΕ να συμμετάσχουν στην 63η Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στο Διοικητικό Μέγαρο του Οργανισμού με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για το 2014. 

5. Έγκριση τροποποίησης Σύμβασης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.  6. Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών του Οργανισμού.

Η συνέλευση, εκτός των νέων μελών και ανεξάρτητων μελών του ΔΣ του ομίλου, θα ασχοληθεί με την  παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ ΑΕ και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών για το έτος 2015 στον τομέα των Προμηθειών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 29η Ιουνίου 2015. Εάν και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία θα συνέλθει η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15η Ιουλίου 2015.