Διορία για εξηγήσεις για τη «χρυσή μετοχή»

96

Στο στόχαστρο της Κομισιόν μπαίνει για ακόμα μία φορά το ελληνικό κράτος με αφορμή τη συμφωνία πώλησης του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom.

Η χώρα μας έχει διορία δύο μηνών να καταθέσει γραπτώς τις απόψεις της για τη «χρυσή μετοχή» δηλαδή τα αυξημένα δικαιώματα που έχει το υπουργείο Οικονομικών ως βασικός μέτοχος παρά το γεγονός ότι κατέχει μειοψηφικό πακέτο. Σε διαφορετική περίπτωση το θέμα μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το αίτημα της Επιτροπής έχει το χαρακτήρα αιτιολογημένης γνώμης. Ειδικότερα η Επιτροπή θεωρεί ότι η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει στη διοίκηση του ΟΤΕ σε πιο σημαντικό βαθμό από αυτόν που θα επέτρεπε κανονικά η ιδιότητά της ως μετόχου. «Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποτρέπεται η αύξηση των επενδύσεων στον ΟΤΕ από άλλους επενδυτές, εκτός από το ελληνικό κράτος και την DT» αναφέρεται στην απόφαση της Κομισιόν.

Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι η συμφωνία πώλησης που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους δεν συμβιβάζεται με τις ελευθερίες που προβλέπει η Συνθήκη για την κυκλοφορία των κεφαλαίων και το δικαίωμα εγκατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ενωση αμφισβητεί τις διατάξεις της συμφωνίας πώλησης του ΟΤΕ που κυρώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2008 από την εθνική νομοθεσία και η οποία:

Θεσπίζει ειδικά δικαιώματα για το κράτος όπως τη δυνατότητα ακόμη και ως μέτοχο μειοψηφίας, να διορίζει το ήμισυ των μελών των διευθυντικών οργάνων του ΟΤΕ.

Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων αρνησικυρίας σε εταιρικά και εμπορικά ζητήματα όπως η διάλυση ή η συγχώνευση εταιρειών, η μεταβίβαση ή η μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας και οι μεταβολές της εθνικότητας ή του κεφαλαίου μιας εταιρείας.

Απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τις ελληνικές αρχές για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤΕ από τη DT και μια ρήτρα αλλαγής του ελέγχου (η οποία ορίζει ότι, σε περίπτωση που αλλάξει ο έλεγχος στην DT και το πρόσωπο που αποκτά τον έλεγχο δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την DT να της επαναπωλήσει το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ).

Από το 2010 
Η Ε.Ε. εξετάζει από το 2010 τη συμφωνία πώλησης του ΟΤΕ. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση στις 19 Μαρτίου του 2010, ενημερώνοντάς την ότι ο τρόπος που επιλέχτηκε για να γίνει η αρχική αγοραπωλησία του Οργανισμού ελέγχεται κατά πόσο παραβιάζει την κοινοτική Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, την υποχρεωτική προσφορά, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων.

 

Πληροφορίες από την «Ημερησία»