Δικαίωμα πώλησης από Zesmero σε Wind

44

H Zesmero Ltd. έχει δικαίωμα προαίρεσης πώλησης των 3.503.073 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Forthnet στη WIND ΕΛΛΑΣ το οποίο μπορεί να ασκηθεί μετά από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την 18.7.2013, αναφέρει η Forthnet σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η ανακοίνωση της Forthnet

“Η εταιρεία Forthnet Α.Ε. («η Εταιρεία»), κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τη Zesmero Ltd. μέσω της Εταιρείας για τη δημοσιοποίηση διευκρινίσεων και πληροφοριών αναφορικά με το περιεχόμενο της από 25.07.2013 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Με την από 26.07.2013 συμπληρωματική επιστολή της προς την ΕΚ μέσω της Εταιρείας, η Zesmero Ltd. προσέθεσε στην από 26.07.2013 αρχική απαντητική της επιστολή την ακόλουθη πληροφόρηση: «η Zesmero Ltd. έχει δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) των 3.503.073 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία στη WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. («WIND») το οποίο μπορεί να ασκηθεί κατά την ίδια περίοδο με το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option), δηλαδή μετά από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την 18.7.2013 (ημερομηνία υπογραφής της σχετικής ως άνω συμφωνίας), ήτοι από την 18.07.2014 και εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία αυτή.» Η ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3556/2007″