Διαβούλευση για την αγορά τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα

73

Η ΕΕΤΤ διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον ορισμό, την ανάλυση του ανταγωνισμού και την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων στη χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου 2012.

Όπως ορίζει η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕΤΤ προτείνει τη σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού σε όλα τα κινητά δίκτυα έως την 31η Δεκεμβρίου 2012. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τιμή-στόχος διαμορφώνεται σε 1,03 ευρωλεπτά/λεπτό, ενώ τυχόν αναπροσαρμογή της εκτιμάται ότι θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των κοστολογικών στοιχείων, βάσει του τεχνο-οικονομικού μοντέλου της ΕΕΤΤ.

Αναλυτικότερα, η ΕΕΤΤ προτείνει τον ορισμό τριών διακριτών αγορών για τον τερματισμό κλήσεων σε κινητά δίκτυα, δηλαδή μία για κάθε πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση της Αρχής, η αγορά τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού, εφόσον κάθε πάροχος έχει σημαντική ισχύ στο δίκτυό του. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕΤΤ προτείνει τη διατήρηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη διεύρυνση των κανονιστικών υποχρεώσεων των παρόχων προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού και υπέρ του τελικού καταναλωτή.

Το κείμενο της Διαβούλευσης για την αγορά τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο του τρίτου γύρου ανάλυσης των αγορών στον κλάδο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 7 Μαΐου 2012 και ώρα 16:30 (Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, 7ος όροφος, Τ: 210 6151000, F: 210 6105049, market.analysis@eett.gr).