Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας του ΥΠΕΚΑ

78

Βάση της απόφασης με Αρ.Πρωτ. 27856/Α (5/6/2012):

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα ευρώ (3.360,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδικός Φορέας 31-110 Κ.Α.Ε. 0826 «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας» οικ. Έτος 2012 για την κάλυψη δαπανών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Υπουργείου.»

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λ. Λαμπρής

Η Διευθύντρια της Υ.Δ.Ε. Ιωάννα Καλαμπρέζου