Αύξηση στα Οικονομικά μεγέθη της OTEGLOBE και για το 2012

52

Ανάπτυξη για μια ακόμα χρονιά παρουσιάζει η OTEGLOBE σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2012, παρά το ασταθές εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 267.336.000 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 0,7% σε σχέση με το 2011, ενώ παράλληλα σημαντική αύξηση ύψους 9% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) και πρόσθετων αποσβέσεων λόγω αναπροσαρμογής  της Ωφέλιμης Οικονομικής Ζωής καλωδιακών συστημάτων* (από €15.474.000 το 2011 σε €16.933.000 το 2012).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθαν στα €25.439.000 παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2011 (€29.248.000), ενώ σημειώθηκε ελαφρά πτώση του περιθωρίου κέρδους (EBIDTA / Πωλήσεις) από 11% το 2011, σε 9,5% το 2012. Το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο και οφείλεται τόσο στην πτώση τιμών λόγω αυξημένου ανταγωνισμού, όσο και στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης της OTEGLOBE.

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής της OTEGLOBE για άνοιγμα στις νέες αγορές της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής, το 2012 ολοκληρώθηκε και διατέθηκε εμπορικά το νέο καλωδιακό σύστημα Silphium που διασυνδέει την Ελλάδα με τη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Β. Αφρικής, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες διείσδυσης σε αυτές τις περιοχές μέσω συνεργασιών με μεγάλους παρόχους

 

* Σημειώνεται ότι οι ζημιές ΕΒΙΤ του 2011 ύψους €1.953.000, οφείλονταν στην αναπροσαρμογή της Ωφέλιμης Οικονομικής Ζωής καλωδιακών συστημάτων με αναπόσβεστη αξία €17.427.000.