Απόφαση για τις αυξήσεις στα τιμολόγια των τηλεπικοινωνιών

89

Η αύξηση των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιών, βάσει δείκτη τιμών καταναλωτή δεν παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασής τους. Την απόφαση αυτή, στην οποία κατέληξε, κοινοποίησε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, δεν θεωρείται ότι υπάρχει τροποποίηση των συμβατικών όρων, όταν οι γενικοί όροι συναλλαγών προβλέπουν τη δυνατότητα αύξησης των τιμολογίων βάσει αντικειμενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, που έχει θεσπιστεί από δημόσιο οργανισμό.

Όπως εξηγεί το Δικαστήριο, στη σχετική απόφασή του, κατά την οδηγία για την “Καθολική Υπηρεσία”, οι συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεώς τους χωρίς κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συμβατικών όρων.

Το Δικαστήριο εξέδωσε τη συγκεκριμένη απόφαση μετά από σχετικό ζήτημα που ανέκυψε στην Αυστρία. Το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας) επιλήφθηκε διαφοράς μεταξύ αυστριακής ενώσεως καταναλωτών (Verein für Konsumenteninformation) και της A1 Telekom Austria, παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην Αυστρία. Κατά τη Verein für Konsumenteninformation, η A1 Telekom Austria κάνει χρήση παρανόμων ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτει με τους καταναλωτές. Στους γενικούς όρους συναλλαγών της A1 Telekom Austria προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι οι συνδρομητές δεν μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβασή τους όταν τα τιμολόγια αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικού ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή, θεσπισθέντος από την αυστριακή στατιστική υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Oberster Gerichtshof ζήτησε να διευκρινιστεί αν η εν λόγω τιμαριθμική αναπροσαρμογή των τιμολογίων συνιστά τροποποίηση των συμβατικών όρων κατά την έννοια της Οδηγίας, πράγμα το οποίο, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρέχει στους συνδρομητές το δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεώς τους. 

Αρνητική απάντηση
Με τη χθεσινή απόφασή του, το Δικαστήριο απαντά αρνητικά στο παραπάνω ερώτημα. Κατά το Δικαστήριο, ο νομοθέτης της Ένωσης αναγνώρισε ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να έχουν έννομο συμφέρον για την τροποποίηση των τιμών και των τιμολογίων των υπηρεσιών τους.

Εξάλλου, παρατηρεί ότι η επίμαχη ρήτρα, η οποία περιλαμβάνεται στους γενικούς όρους της A1 Telekom Austria, προβλέπει αναπροσαρμογή των τιμολογίων βάσει αντικειμενικού ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή θεσπισθέντος από δημόσιο οργανισμό.

Η προβλεπόμενη συμβατικώς αναπροσαρμογή των τιμολογίων, η οποία βασίζεται σε σαφή, κατανοητή και διαθέσιμη στο κοινό μέθοδο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και προκύπτει από αποφάσεις και μηχανισμούς που εμπίπτουν στη δημόσια σφαίρα, δεν θέτει τους τελικούς χρήστες σε διαφορετική συμβατική θέση από αυτή που προκύπτει από τη σύμβαση όπως διευκρινίζεται από τους γενικούς όρους στους οποίους περιλαμβάνεται η επίμαχη ρήτρα” αναφέρεται στην απόφαση. Και καταλήγει ότι, όταν πραγματοποιείται τροποποίηση τιμολογίων κατά τον τρόπο αυτό, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τροποποίηση των συμβατικών όρων.