Από 11/10 η διαπραγμάτευση των 12.952.610 νέων μετοχών της Forthnet

57

 

Στις 11/10 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 12.952.610 νέων μετοχών της Forthnet στο ΧΑ με νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Αναλυτικά, η “Forthnet” ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 23/08/2012, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από 1,18 ευρώ σε 14,160000364405300 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 155.431.324 σε 12.952.610 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), δηλαδή σε αναλογία δώδεκα (12) παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 179.523.179,32 ευρώμε σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/20, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 14,160000364405300 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 3.885.783 ευρώ διαιρούμενο σε 12.952.610 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Την 21.09.2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ’ αριθμ. Κ2-6194/ 21.09.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 28.09.2012 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 12.952.610 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,160000364405300 ευρώ η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 155.431.324 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από 14,160000364405300 ευρώ σε 0,30 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 179.523.179,32 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/20.

Με απόφαση της Εταιρίας, η 3η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη, ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 155.431.324 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη, ήτοι την 4η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 8η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 12.952.610 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται για την 11η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 12.952.610 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

(πηγή: Ημερησία)