Αισιόδοξη η Intel για τα έσοδα δευτέρου τριμήνου

151

Ως αποτέλεσμα της ισχυρότερης από την αναμενόμενη ζήτησης για επιχειρησιακούς υπολογιστές, η Intel Corporation ανακοίνωσε ότι αναμένει τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου να φτάσουν τα 13,7 δις δολάρια, συν ή πλην 300 εκ. δολάρια, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος των 13 δις δολαρίων, συν ή πλην 500 εκατομμύρια. Η εταιρεία προβλέπει πως η μέση τιμή του μικτού περιθώριου κέρδους θα αυξηθεί κατά 1 μονάδα φτάνοντας το 64 τοις εκατό, συν ή πλην δύο ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων του τμήματος προσωπικών υπολογιστών. Οι δαπάνες του τμήματος R&D και εκείνες που αφορούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές αναμένονται να ανέλθουν περίπου στα 4,9 δις δολάρια, δηλαδή 100 εκ. υψηλότερες από την προηγούμενη πρόβλεψη που ανερχόταν περίπου στα 4,8 δις. Αυτό οφείλεται κυρίως στα στοιχεία που επηρεάζονται από τα έσοδα και τα κέρδη. Ο φορολογικός συντελεστής για το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να είναι 28 τοις εκατό συγκριτικά με την προηγούμενη πρόβλεψη του 27 τοις εκατό, λόγω των υψηλότερων κερδών σε αγορές υψηλότερης φορολόγησης. Η πρόβλεψη για τις αποσβέσεις του δεύτερου τριμήνου παραμένει αμετάβλητη.

 H Intel αναμένει τώρα κάποια αύξηση των εσόδων για το έτος σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη κατά την οποία θα ήταν σταθερά. Η αλλαγή των προβλέψεων απορρέει κυρίως από την ισχυρή ζήτηση για επιχειρησιακούς υπολογιστές. Η εταιρεία θα παρέχει επιπλέον σχόλια για όλα τα επιχειρησιακά τμήματα στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, στις 15 Ιουλίου. Το ετήσιο μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη τιμή, στο 61 τοις εκατό, συν ή πλην μερικές ποσοστιαίες μονάδες, ως αποτέλεσμα κυρίως των αναμενόμενων βελτιώσεων του κόστους ανά μονάδα παραγωγής και του όγκου παραγωγής. Θα παρέχεται ένα νέο ετήσιο μικτό περιθώριο κέρδους στις 15 Ιουλίου. Οι ετήσιες δαπάνες του τμήματος R&D και των εξαγορών και συγχωνεύσεων αναμένονται να φτάσουν τα 19,2 δις δολάρια, συν ή πλην 200 εκ. δολάρια, υψηλότερες από την προηγούμενη πρόβλεψη των 18,9 δις δολαρίων, συν ή πλην 200 εκ. δολάρια, ως αποτέλεσμα κυρίως των στοιχείων που επηρεάζονται από τα έσοδα και τα κέρδη. Ο φορολογικός συντελεστής για κάθε ένα από τα υπόλοιπα τρίμηνα του 2014 αναμένεται να είναι 28 τοις εκατό, συγκριτικά με την προηγούμενη προσδοκία του 27 τοις εκατό, λόγω των υψηλότερων κερδών σε αγορές υψηλότερης φορολόγησης. Οι προσδοκίες για τις ετήσιες αποσβέσεις και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες παραμένουν αμετάβλητες. Καμία άλλη καθοδήγηση από τη δημοσίευση των κερδών στις 15 Απριλίου δεν παραμένει σε ισχύ.

 

Επιχειρηματική Προοπτική

 Η Επιχειρηματική Προοπτική της Intel για το δεύτερο τρίμηνο είχε δημοσιευτεί αρχικά στο σχετικό με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου για το 2014 δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο intc.com. Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο στις 15 Ιουλίου.

Η ανανεωμένη Επιχειρηματική Προοπτική της Intel δεν περιλαμβάνει την πιθανή επιρροή από τυχόν συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, αγορές περιουσιακών στοιχείων, εκποιήσεις, στρατηγικές επενδύσεις και άλλες σημαντικές συναλλαγές που μπορεί να ολοκληρωθούν μετά τις 12 Ιουνίου. Η ανανεωμένη Επιχειρηματική Προοπτική της Intel έχει αναρτηθεί στην intc.com και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε δημόσιες ή ιδιωτικές συναντήσεις με επενδυτές και άλλους. Η επικαιροποιημένη Επιχειρηματική Προοπτική θα είναι αποτελεσματική με το κλείσιμο των εργασιών στις 17 Ιουνίου, εκτός εάν προηγουμένως ενημερωθεί. Η Quiet Period της Intel θα ξεκινήσει από την ώρα κλεισίματος των επιχειρήσεων στις 17 Ιουνίου μέχρι τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου. Κατά την Quiet Period, το σύνολο του Επιχειρηματικού Πλάνου και άλλες δηλώσεις για το μέλλον που αποκαλύπτονται στα δελτία τύπου και τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα της εταιρείας και αναφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να θεωρούνται ως ιστορικά στοιχεία, τα οποία δημοσιεύτηκαν βάσει των δεδομένων πριν τη QuietPeriod, κατά την οποία δεν υπόκεινται σε ενημέρωση από την εταιρεία.

Παράγοντες Κινδύνου

 

Οι παραπάνω δηλώσεις και οποιεσδήποτε άλλες σε αυτό το έγγραφο, αναφέρονται σε σχέδια και προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο, το έτος και το μέλλον είναι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων που εμπεριέχουν έναν αριθμό κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Λέξεις όπως «εκτιμά», «αναμένει», «προσδοκά», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «αναζητεί», «αποτιμά», «πιθανώς», «θα» και σχετικές, δηλώνουν εκτιμήσεις για μελλοντικές προσδοκίες. Δηλώσεις που αναφέρονται ή βασίζονται σε προβλέψεις, αβέβαια γεγονότα ή υποθέσεις επίσης χαρακτηρίζουν δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων.

Πλήθος παραγόντων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα της Intel και αποκλίσεις από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Intel σχετικά με τέτοιους παράγοντες, ενδέχεται να καταστήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα σημαντικά διαφορετικά από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Intel επί του παρόντος θεωρεί τους παρακάτω παράγοντες σημαντικούς, και θεωρεί ότι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τις προσδοκίες τις εταιρείας.

 

  • Το μικτό περιθώριο κέρδους της Intel θα μπορούσε να διαφέρει σημαντικά από τις προσδοκίες που βασίζονται στην αξιοποίηση του δυναμικού, στις διακυμάνσεις στην αποτίμηση των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων διακυμάνσεων που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα των προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πώληση, στις αλλαγές στο επιπέδο των εσόδων, στο τμήμα σύνθεσης του προϊόντος, στο χρονοδιάγραμμα και την εκτέλεση του ρυθμού παραγωγής και των συναφών δαπανών, στην υπέρβαση ή απαξίωση αποθεμάτων, στις μεταβολές του μοναδιαίου κόστους, στα ελαττώματα ή τις διαταραχές του εφοδιασμού των υλικών ή των πόρων και στη σχέση ποιότητας κατασκευής και απόδοσης των προϊόντων. Διακυμάνσεις του μικτού περιθωρίου μπορεί επίσης να προκληθούν από το χρονοδιάγραμμα των εισαγωγών προϊόντων της Intel και συναφή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και της ικανότητας της Intel να ανταποκριθεί γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις και να εισάγει νέα προϊόντα ή να ενσωματώσει νέα χαρακτηριστικά σε υφιστάμενα προϊόντα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση και απομείωση περιουσιακών στοιχείων.

 

  • Η ζήτηση για τα προϊόντα της Intel είναι σημαντικά ελαστική και, στα τελευταία χρόνια, η Intel έχει δεχθεί μειούμενες παραγγελίες στο παραδοσιακό τμήμα της αγοράς PC. H ζήτηση ενδέχεται να είναι διαφορετική από τις εκτιμήσεις της Intel λόγω ενός αριθμού παραγόντων μεταξύ των οποίων αλλαγές στις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες, εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή του επιπέδου εισοδήματος, αποδοχή από τον πελάτη των προϊόντων της Intel και των  ανταγωνιστών, πιέσεις ανταγωνιστικές και τιμολογιακές, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που αναλαμβάνονται από τους ανταγωνιστές, περιορισμοί στον εφοδιασμό και άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τους πελάτες, αλλαγές στα πρότυπα παραγγελίας των πελατών συμπεριλαμβανομένων των ακυρώσεων παραγγελιών και αλλαγές στο επίπεδο των αποθεμάτων στους πελάτες.

 

  • Η Intel λειτουργεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, που χαρακτηρίζεται από υψηλά κόστη, τα οποία είναι σταθερά ή εξαιρετικά δύσκολο να μειωθούν βραχυπρόθεσμα

 

  • Η εκτίμηση του συντελεστή φορολογίας βασίζεται στην τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και στα εκτιμώμενα έσοδα. Ο συντελεστής φορολογίας ενδέχεται να επηρεαστεί από διεθνείς κανονισμούς σχετικά με το ποια κέρδη λογίζονται ως επιτευχθέντα και φορολογητέα, μεταβολές στις εκτιμήσεις των πιστώσεων, των οφειλών και των κρατήσεων, την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους από τις διάφορες φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανόμενης της πληρωμής των τόκων και των κυρώσεων και την πιθανότητα τακτοποίησης αναβληθέντων φορολογικών απαιτήσεων.

 

  • Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε μετοχές και από τόκους και άλλα μπορεί να διαφέρουν από τις προσδοκίες ανάλογα με κέρδη ή ζημίες από την πώληση, ανταλλαγή, μεταβολή της εύλογης αξίας ή απόσβεση του χρέους και των επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων, τα επιτόκια, τα ταμειακά διαθέσιμα και μεταβολές στην εύλογη αξία των μέσων παραγωγής.

 

  • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να θιγούν από δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και φυσικές συνθήκες ή βλάβες σε υποδομές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Intel, οι πελάτες ή οι προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών συγκρούσεων και άλλων κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, δυσλειτουργίες/βλάβες υποδομών, προβλήματα υγείας και τις διακυμάνσεις στις τιμές συναλλάγματος.

 

  • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος των εξαγορών, των εκποιήσεων και άλλων σημαντικών συναλλαγών.

 

  • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με ελαττωματικά προϊόντα, τις διορθώσεις (αποκλίσεις από τις δημοσιευμένες προδιαγραφές) και από άσκηση προσφυγών ή ρυθμιστικά θέματα που αφορούν σε θέματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, τους μετόχους, τους καταναλωτές, τις συμπράξεις, τη δημοσιοποίηση και άλλα ζητήματα, όπως οι ασκήσεις προσφυγών και ρυθμιστικά θέματα που περιγράφονται στις εκθέσεις της Intel στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Μια αρνητική απόφαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση ή δικαστική εντολή που απαγορεύει στην Intel την κατασκευή ή πώληση ενός ή περισσότερων προϊόντων, αποκλείοντας ιδίως επιχειρηματικές πρακτικές, επηρεάζοντας την ικανότητα της Intel να σχεδιάζει τα προϊόντα της, ή επιβάλλοντας άλλα διορθωτικά μέτρα, όπως η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Μια λεπτομερής συζήτηση αυτών και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Intel περιλαμβάνεται στις αναφορές της Intel στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης έκθεσης της εταιρείας σύμφωνα με τη Φόρμα 10-Κ και τη Φόρμα 10-Q.