60η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ

129

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουνίου, η 60η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 64,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία:

·      Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011, με βάση τα αποτελέσματα χρήσης 2011.

·      Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

·       Τις  καταβληθείσες αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2011 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 2012.

·      Την εκλογή της “ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως  Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2012 και καθορίσθηκε η αμοιβή της.

·      Τη  συνέχιση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους για τη χρονική περίοδο από 1-8-2012 έως 31-12-2012 και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

·      Την υλοποίηση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.

·      Τους όρους  Συμφωνιών Συμμετοχής  (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των θυγατρικών της (COSMOTE Ελλάδος, ΑΜC, GLOBUL, COSMOTE ROMANIA, ROMTELECOM) και αφετέρου της BUYIN S.A. και εκχωρήθηκαν οι  σχετικές αρμοδιότητες.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού του ΟΤΕ, ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για τριετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υπάρχοντος , και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Σημειώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμεινε ίδια με αυτή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Μιχαήλ Τσαμάζ                                            Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Τζουγανάτος                           Αντιπρόεδρος –

                                                                   Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Klaus Müller                                                 Μη Εκτελεστικό μέλος

Kevin Copp                                                   Εκτελεστικό μέλος

Claudia Nemat                                             Μη εκτελεστικό μέλος

Ευστάθιος Ανέστης                                     Μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Καραμούζης                               Μη εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Μπλέτσας                                        Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Ταμπούρλος                          Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Φουρλής                                   Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

Timotheus Höttges                                   Μη εκτελεστικό μέλος

 

Τέλος, ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κκ. Π. Ταμπούρλος,  Δ. Τζουγανάτος, και Β. Φουρλής, τα οποία αποτελούσαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και κατά τη θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μήνυμα Προέδρου στην 60η Τακτική Γενική Συνέλευση

«Πριν ένα χρόνο, στο πρώτο μου μήνυμα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου OTE, σας είχα πει ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη διετία.

Το 2011 οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ειδικά η εγχώρια αγορά, η οποία συνεισφέρει τα τρία τέταρτα των εσόδων μας, υπέστη το πιο καίριο πλήγμα. Στη διάρκεια του χρόνου, το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 6,9%, σε συνέχεια της πτώσης του 3,5% που καταγράφηκε το 2010. Η ανεργία αυξήθηκε από 12,5% το 2010 σε 17,7% το 2011, ενώ το Φεβρουάριο του 2012 είχε ήδη φθάσει το 21,7%. Εκτός αγοράς εργασίας ή με μειωμένο, πλέον, εισόδημα οι  καταναλωτές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η επιβάρυνση από τη φορολογία γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Με το τραπεζικό σύστημα να υφίσταται τους κραδασμούς από την κρίση, η άντληση κεφαλαίων έγινε μία πολύ δύσκολη υπόθεση.

Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, οι επιδόσεις του OTE υπήρξαν εντυπωσιακές. Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2011 μειώθηκαν μόλις κατά 8,1% σε σχέση με το 2010. Μέσα από τη συστηματική μας προσπάθεια για τη συγκράτηση του κόστους σε όλα τα επίπεδα, καταφέραμε να μειώσουμε τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου κατά 8,5%, διατηρώντας ισχυρά περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας. Στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου, οι χρεωστικοί τόκοι για το 2011 ανήλθαν σε 290,1 εκατ. ευρώ, μειωμένοι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 5,9%, γεγονός που οφείλεται στη μείωση του δανεισμού του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο Όμιλος κατάφερε να τριπλασιάσει το 2011 την καθαρή του κερδοφορία και να αυξήσει κατά 37% τις καθαρές του ταμειακές ροές παρά τις σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 720 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήσαμε. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η επένδυση για τις άδειες φάσματος στην κινητή τηλεφωνία.

Τα αποτελέσματα που επιτύχαμε, ειδικά υπό το πρίσμα του δεδομένου περιβάλλοντος, δεν ήταν τυχαία. Έχοντας ήδη προετοιμαστεί έγκαιρα από την προηγούμενη χρονιά, το 2011 μείναμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, εστιάσαμε στους παράγοντες αυτούς που μπορούμε να επηρεάσουμε, ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις εξωτερικές πιέσεις. Δουλέψαμε εντατικά πάνω στη στρατηγική μας με τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:

·         την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής εταιρείας

·         τη σημαντική βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

·         τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας

·         τη βελτίωση των οικονομικών μας μεγεθών, εστιάζοντας στην αύξηση των ταμειακών μας ροών και τη μείωση του δανεισμού μας. 

Αποτελεσματικότερη λειτουργία

Το 2011 βάλαμε τα θεμέλια για το κτίσιμο μιας αποτελεσματικής εταιρείας, με σύγχρονες διαδικασίες, πολιτικές, δομές και συστήματα αξιολόγησης. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Στόχος, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε χώρα, με λιγότερη γραφειοκρατία και με μια εργασιακή κουλτούρα, που υποστηρίζει την ομαδική δουλειά και επιβραβεύει την υψηλή απόδοση και συνεπώς τους καλύτερους. Στην Ελλάδα, πραγματοποιήσαμε αλλαγές στα τρία πρώτα επίπεδα ιεραρχίας διευκολύνοντας τις συνέργιες μεταξύ δραστηριοτήτων και εντός Ομίλου, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Ανασχεδιάσαμε εξ ολοκλήρου την οργάνωση της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ειδικά στον τομέα των τεχνικών λειτουργιών όπου διαπιστώσαμε αλληλοεπικαλύψεις και συμφόρηση. Οι νέες αυτές δομές θα μας επιτρέψουν να κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε από κοινού με την ΟΜΕ-ΟΤΕ σε μια Συλλογική Σύμβαση που θεωρείται πρωτοπόρα, όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εγγυηθήκαμε τις θέσεις εργασίας μέχρι 31.12.2014. Είναι μια δέσμευση που θέλουμε να τηρήσουμε. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι, για να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, χρειάζεται να προσελκύσουμε στον ΟΤΕ νέο αίμα, νέους ανθρώπους με γνώση και αγάπη για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν μπορούμε όμως σήμερα να το κάνουμε, κυρίως γιατί ακόμη το ποσοστό του κόστους της μισθοδοσίας παραμένει πολύ υψηλό, στο 34,4%. Με σεβασμό στους εργαζομένους, πρέπει να βρούμε λύσεις. Ήδη, επεξεργαζόμαστε όλες τις εναλλακτικές προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος μείωσης του κόστους προσωπικού με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων μονάδων απασχόλησης, αλλά και με εθελούσια έξοδο.

Ο πελάτης στο επίκεντρο

Βάλαμε στόχο, με συγκεκριμένα παραδοτέα, να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και επαφής μαζί του. Στο πλαίσιο αυτό, βελτιώσαμε το δίκτυο πωλήσεων εξορθολογίζοντάς το, ενώ προχωράμε στην ανακαίνιση των καταστημάτων ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά και ελκυστικά. Ενισχύσαμε την εκπαίδευση όλου του προσωπικού των καταστημάτων. Απλοποιήσαμε τη λειτουργία των τηλεφωνικών μας κέντρων με έναν ενοποιημένο αριθμό εξυπηρέτησης, δημιουργήσαμε μια ενιαία online πύλη, αλλάξαμε ακόμη και το λογαριασμό που λαμβάνει ο πελάτης. Ξεκινήσαμε την εμπορική διάθεση υπηρεσιών δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Πιστεύω, ότι σήμερα, σε κάθε συναλλαγή, οι πελάτες μας έχουν αρχίσει να νιώθουν πως έχουν να κάνουν με έναν νέο ΟΤΕ.

Σε αυτό το σημείο, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα της ρύθμισης των υπηρεσιών σταθερής στην Ελλάδα. Έχω δηλώσει ότι η ρύθμιση αυτή είχε έως σήμερα για τον ΟΤΕ μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις και από την κρίση που βιώνει η χώρα, και ότι η ρύθμιση είναι το κυριότερο εμπόδιο στο να προσφέρουμε στον καταναλωτή φθηνότερες υπηρεσίες, ειδικά σήμερα που το έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη. Μετά από μεγάλη προσπάθεια από πλευράς μας, λάβαμε πρόσφατα έγκριση για δυο νέα προγράμματα σταθερής-Internet που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε μειωμένες τιμές έως και 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το Α’ τρίμηνο της νέας χρονιάς έχουμε ήδη περιορίσει το ρυθμό απώλειας πελατών, ενώ ήδη με τα νέα προγράμματα αναμένουμε ότι θα έχουμε θετικές νέες συνδέσεις.

Χωρίς να επαναπαυόμαστε απέναντι στα εμπόδια και χωρίς να ελαττώνουμε στο ελάχιστο την προσπάθεια σε όλους τους τομείς που έχουν να κάνουν με την εμπειρία του πελάτη,  πιστεύω, μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι.

Βιώσιμη διάρθρωση κόστους     

Από τις αρχές του 2011, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας μας, που περιλαμβάνει και το κόστος προσωπικού. Είναι γνωστό, αναφέρθηκα δε σε αυτό και προηγουμένως, ότι η μισθοδοσία και οι παροχές προσωπικού αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο στοιχείο κόστους μας. Το 2011 κάναμε σημαντικά βήματα. Στη σταθερή τηλεφωνία της Ελλάδας, υιοθετήσαμε το Φεβρουάριο, μια σειρά από μέτρα ευρέως φάσματος που θα μας αποφέρουν μια ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 32 εκατ.  ευρώ. 

Διασφαλίζοντας την απασχόληση στο προσωπικό μας, μέσω της Συλλογικής Σύμβασης καταφέραμε να εξοικονομήσουμε 160 εκατ. ευρώ επιπλέον σε διάστημα τριών ετών.

Η RomTelecom και η Cosmote, επίσης, πέτυχαν σημαντικές μειώσεις στο κόστος προσωπικού. Συνολικά, έχουμε εξετάσει με προσοχή κάθε γραμμή λειτουργικού κόστους ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε πόρος αξιοποιείται με τον πλέον αποδοτικό και παραγωγικό τρόπο.

Αξιοσημείωτες αντοχές & Μείωση δανεισμού

Δίνοντας έμφαση στις ταμειακές ροές και τη μείωση του δανεισμού μας πετύχαμε, όπως προανέφερα, οικονομικές επιδόσεις που επιδεικνύουν την ανθεκτικότητά μας απέναντι στην κρίση.

Κατά το δύσκολο 2011, οι χρηματορροές μας ανήλθαν σε περίπου 500 εκατ., αυξημένες κατά σχεδόν 37%. Οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν και το Α’ τρίμηνο του 2012, με τις καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ΟΤΕ να διαμορφώνονται σε 234,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 39,1% σε ετήσια βάση.   

Και στο μέτωπο της μείωσης και αναχρηματοδότησης του δανεισμού μας, σημειώσαμε, επίσης, πρόοδο. Το Φεβρουάριο του 2011 πετύχαμε την αναχρηματοδότηση δανείου που έληγε, αντλώντας από την αγορά 900 εκατομμύρια ευρώ με ικανοποιητικό, δεδομένων των συνθηκών, επιτόκιο. Αργότερα, τον Απρίλιο του 2011 αντλήσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ από τις Ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων. Στο τέλος του έτους, πετύχαμε την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής μας (20%) στην Telecom Serbia με όφελος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Χάρη σε αυτές τις κινήσεις, και λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών που πετύχαμε, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά σχεδόν 1 δισ. ε&u